ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเดิมบางนางบวช"

 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอเดิมบางนางบวชประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 1615 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลเขาพระ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาพระและบางส่วนของตำบลเดิมบางนางบวช
* '''เทศบาลตำบลนางบวช''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนางบวช
* '''เทศบาลตำบลบ่อกรุ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ่อกรุ
* '''เทศบาลตำบลเขาดิน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาดินทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลปากน้ำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลเดิมบางนางบวช''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเดิมบางนางบวช (นอกเขตเทศบาลตำบลเขาพระ)
* '''เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลทุ่งคลี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งคลีทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาพระ (นอกเขตเทศบาลตำบลเขาพระ)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเดิมบางนางบวช''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเดิมบางนางบวช (นอกเขตเทศบาลตำบลเดิมบางนางบวช)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกช้างทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวเขาทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม