ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 40"

# [[ดำริ น้อยมณี|นายดำริ น้อยมณี]]เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา|นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[สุธรรม ภัทราคม|นายศาสตราจารย์พิเศษสุธรรม ภัทราคม]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# [[บุญสม มาร์ติน|นายบุญสม มาร์ติน]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# [[ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์|นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
34,890

การแก้ไข