ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมสารสนเทศ"

added word
(เก็บกวาด)
(added word)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{รอการตรวจสอบ}}
'''วิศวกรรมสารสนเทศ''' ({{lang-en|Information Technology Engineering}}) เป็นสาขาทาง[[วิศวกรรมศาสตร์]] ว่าด้วยการนำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ [[วิทยาศาสตร์]]และ[[เทคโนโลยี]]ในสาขาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการข้อมูลข่าวสาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความต้องการของ[[มนุษย์]]
 
'''การจัดการข้อมูลข่าวสาร''' ในที่นี้นั้นหมายถึงการกระทำใด ๆ ต่อข้อมูล เช่น การจัดเก็บ การรับส่งข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
ผู้ใช้นิรนาม