ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 34"

# นาย[[กิตติ สีหนนท์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# นาย[[เกรียง กีรติกร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[อุดม โปษกฤษณะษะกฤษณะ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# นาย[[อรุณ สรเทศน์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# นาย[[เกษม สุวรรณกุล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ