ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวัติศาสนาคริสต์"

เพิ่มเนื้อหา
(เพิ่มเนื้อหา)
โรมันคาทอลิกและอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ได้มีการเผยแผ่ศาสนาไปทั่วโลก เช่น ยุโรป ในช่วง[[สมัยกลาง]] ศาสนาคริสต์ขยายตัวทั่วโลกในช่วงของ[[ยุคแห่งการสำรวจ]]ยุโรป<ref>Adherents.com, [http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html ''Religions by Adherents'']</ref> จากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นต้นไป กลายเป็น[[ศาสนา|ศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก]]<ref>BBC Documentary: A History of Christianity by Diarmaid MacCulloch, Oxford University</ref>
 
== ประวัติศาสนาคริสต์ ==
== พระเจ้า ==
ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดศาสนาหนึ่ง มีลักษณะเป็นศาสนา[[เทวนิยม]] ซึ่งนับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ [[พระยาห์เวห์]] คำว่า "คริสต์" มาจาก[[ภาษากรีก]]ว่า "คริสตอล" แปลว่า ผู้ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของพระเจ้า ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่เน้นการมอบความรักที่บริสุทธิ์ให้พระเจ้าและให้มนุษย์ด้วยกัน เพราะหลักการของศาสนาคริสต์ถือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า
* [[ตรีเอกภาพ]]
* [[พระเจ้าพระบิดา|พระบิดา]] ([[พระยาห์เวห์]])
* [[พระเจ้าพระบุตร|พระบุตร]] ([[พระเยซู]])
* [[พระวิญญาณบริสุทธิ์]]
 
ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่พัฒนาหรือปฏิรูปมาจาก[[ศาสนายูดาห์]] ดังนั้นการศึกษาศาสนาคริสต์จึงควรศึกษาที่ศาสนายูดาห์ด้วย เมื่อประมาณ 2,000 ปี ก่อนคริสต์กาล ชนเผ่าหนึ่งเป็นบรรบุรุษของชาวยิว ตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ดินแดน[[เมโสโปเตเมีย]] มีหัวหน้าเผ่าชื่อ "[[อับราฮัม]]" (อับราฮัม เป็นศาสดาของศาสนายูดาห์) ได้อ้างตนว่า ได้รับโองการจากพระเจ้าให้อพยพชนเผ่าไปอยู่ในดินแดนที่เรียกว่า แผ่นดิน[[คานาอัน]] (บริเวณ[[ประเทศอิสราเอล]] ในปัจจุบัน) โดยอับราฮัมกล่าวว่า พระเจ้ากำหนดและสัญญาให้ชนเผ่านี้เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ต่อไป การที่พระเจ้าสัญญาจึงก่อให้เกิดพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับชนชาวยิว ดังนั้นในเวลาต่อมาจึงเรียกคัมภีร์ของศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ว่า "พันธสัญญา"
== ความเชื่อ ==
 
* [[พระคริสต์|พระเยซูคริสต์]]
ต่อมาดินแดนคานาอัน ประสบความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ชาวยิวจึงอพยพกลับไปอยู่ในดินแดนของ[[ประเทศอียิปต์]] และกลายเป็นทาสของอียิปต์ ชาวยิวทนความลำบากของสภาพทาสไม่ได้ จึงคิดอพยพกลับไปดินแดนคานาอัน การเดินทางครั้งนี้พระเจ้าทรงมีโองการให้ชาวยิวคนหนึ่งชื่อ "[[โมเสส]]" เป็นหัวหน้า ระหว่างเดินทางเต็มไปด้วยความลำบาก และต้องรอนแรมกลางทะเลทรายหลายปี และชาวอียิปต์ได้ส่งทหารติดตามกวาดล้าง โดยคิดว่าชาวยิวจะก่อกบฏ เมื่อไล่ติดตามมาถึง[[ทะเลแดง]] ด้วยเดชแห่งอำนาจของพระเจ้า โมเสสได้แยกน้ำออกจากกันทำให้ชาวยิวหนีรอดมาได้ เหตุการณ์สำคัญนี้ ต่อมาได้กลายเป็นเหตุการณ์สำคัญในงานฉลองประจำปีเรียกว่า งานฉลอง[[ปัสคา]] นอกจากนี้ พระเจ้าได้มอบ[[บัญญัติ 10 ประการ]]ให้แก่โมเสส เพื่อให้ชาวยิวนำไปยึดถือปฏิบัติ บัญญัติ 10 ประการนี้ ถือเป็นหลักสำคัญของศาสนายูดาห์ และต่อมาถือเป็นหลักสำคัญของศาสนาคริสต์ด้วย โมเสสได้รับการยกย่องให้เป็นศาสดาของศาสนายูดาห์
 
ชาวยิวได้ตั้งอาณาจักรคานาอัน ต่อมาอาณาจักรนี้ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักร[[บาบิโลน]] และเป็นเมืองขึ้นของ[[จักรวรรดิโรมัน]]ตามลำดับ ชาวยิวยังคงได้รับการกดขี่ข่มเหงจากจักรวรรดิโรมัน เราจะเห็นว่า ประวัติศาสตร์ของชาวยิว เป็นประวัติศาสตร์แห่งความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส ชาวยิวจึงมีความเชื่อในคำทำนายของศาสดาพยากรณ์ว่า วันหนึ่งพระเจ้าจะส่งคนลงมาช่วยเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ยากทั้งหมดของชาวยิว หรือช่วยไถ่บาปให้กับชาวยิว เรียกบุคคลนี้ว่า "[[พระเมสสิยาห์]]" (Messiah) คำว่า เมสสิยาห์ เป็น[[ภาษาฮีบรู]] ตรงกับคำว่า คริสต์ (Christ) หรือ ไครสต์ ในภาษากรีก ซึ่งแปลว่า ผู้ได้รับเลือก ให้เป็นตัวแทนของพระเจ้า ความเชื่อดังกล่าวทำให้ชาวยิวมีความหวังในชีวิตเมื่อ [[พระเยซู]] (Jesus) ประสูติ ชาวยิวจำนวนหนึ่งจึงมีความเชื่อว่า พระเยซู ่คือ พระเมสสิยาห์ (Jesus Christ = จีซัส หรือ เยซู ผู้ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของพระเจ้า)
 
พระเยซูมีเชื้อชาติยิว คริสต์ศาสนาถือว่าวันประสูติของพระองค์คือ วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1 (ซึ่งถือเอาวันประสูติเป็นปีที่ 1 แห่งคริสต์ศักราช ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 543) ณ หมู่บ้าน[[เบธเลเฮม]] แคว้น[[ยูดาห์]] ในดินแดน[[ปาเลสไตน์]] (ประเทศอิสราเอล ในปัจจุบัน) มารดาชื่อ [[มารีย์]] ชาวคริสต์เชื่อว่านางมารีย์ตั้งครรภ์ไม่เหมือนสตรีอื่น ๆ เป็นการตั้งครรภ์โดยเดชแห่ง[[พระวิญญาณบริสุทธิ์]] มีบิดาเลี้ยงชื่อ [[โยเซฟ]] สมัยนั้นกษัตริย์ผู้ครองเมืองชื่อ [[เฮโรด]] เมื่อได้ยินคำพยากรณ์ว่าจะมีผู้มีบุญมาเกิดจึงคิดกำจัด ดังนั้นโยเซฟและมารีย์จึงหนีไปอยู่อียิปต์เป็นการชั่วคราว เมื่อเรื่องราวสงบแล้วก็อพยพกลับถิ่นฐานเดิม พระเยซูเติบโตขึ้นที่หมู่บ้านเล็ก ๆ ในเมือง[[นาซาเรธ]] แคว้น[[กาลิลี]] เมื่อวัยเยาว์พระเยซูเป็นผู้สนใจในเรื่องศาสนธรรมและเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีอายุครบ 30 ปี ได้ท่องเทียวไปในดินแดนปาเลสไตน์ ณ ริม[[แม่น้ำจอร์แดน]] ทรงพบกับยอห์น (John the Baptism) ซึ่งหมายถึง [[ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา]] หลังที่ได้รับบัพติศมาแล้ว ได้เสด็จไปถิ่นกันดารเพียงพระองค์เดียว ทรงถือศีลอดโดยงดเว้นพระกระยาหารเป็นเวลา 40 วัน จากนั้นพระองค์ก็เริ่มสอนประชาชนให้ทราบถึง[[ความรอด]]ของมนุษย์ ซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้า พระองค์มีสาวกที่สำคัญ 12 คน (เนื่องจากชาวยิว มี 12 เผ่า) สาวกคนแรกที่เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ศาสนาคือ [[ซีโมนเปโตร]] หรือที่คริสต์ศาสนิกชนเรียกว่า นักบุญเปโตร หรือ เซนต์ปีเตอร์ (Saint Peter) นักบุญอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทในการเผยแพร่ ศาสนาคริสต์คือ [[นักบุญเปาโล]] หรือ เซนต์ปอล (Saint Paul) เป็นนักบุญที่กลับใจจากการตามจับกุมและลงโทษพวกคริสเตียน มาเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ตั้งแต่ปีแรก ๆ ที่พระเยซูสิ้นพระชนม์
 
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของศาสนาคริสต์ได้สร้างความหวั่นไหว และส่งผลสะเทือนต่อศาสนายิวเป็นอย่างยิ่ง ปุโรหิตผู้ดูแลวิหารเสียผลประโยชน์ เกรงว่าพระเยซูจะแย่งสาวกของตนไป เพราะคำสอนของศาสนาคริสต์ เน้นเรื่องจริยธรรมศีลธรรมมากกว่าพิธีกรรม ซึ่งพิธีกรรมของศาสนายิว ได้แก่ การบูชาพระเจ้าด้วยเครื่องเผาบูชา เช่น เนื้อวัว แพะ แกะ นกพิราบ นกเขา ฯลฯ เป็นต้น ในที่สุด ผู้ปกครองชาวโรมันก็สั่งประหารชีวิตพระเยซู ด้วยการตรึงกับไม้กางเขน เพราะเกรงว่าชาวยิวที่คัดค้านพระเยซูจะไม่พอใจ ชาวคริสต์ถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการแสดงความรักจากพระเยซู เพราะพระเจ้าทรงรักโลก จึงประทานพระบุตร มาไถ่บาปของมนุษย์ด้วยการสละชีวิตพระบุตรของพระองค์เอง พระเยซูสิ้นพระชนม์ที่เมืองกลโกธา (Golgotha) เมื่อพระชนม์ได้ 33 พรรษา ใช้เวลาในการประกาศศาสนาทั้งสิ้น 3 ปี
 
หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูแล้ว ศาสนาคริสต์ได้กลายเป็นศาสนาประจำชาติของอาณาจักรโรมัน ในปลายศตวรรษที่ 1 และปลายศตวรรษที่ 4 จากนั้นได้แพร่กระจายเป็นศาสนาประจำชาติของหลายประเทศในทวีปยุโรป
 
== หลักธรรมสำคัญของศาสนาคริสต์ ==
ตามหลักฐานในพระคัมภีร์ เมื่อพระเจ้าสร้าโลกและได้สร้างหญิงชายคู่หนึ่ง คือ [[อาดัม]] และ[[เอวา]] และทรงเนรมิตสร้างสวนเอเดนให้ทั้งคู่อยู่อย่างมีความสุข ต่อมามนุษย์ได้แอบกินผลไม้ต้องห้าม จึงถูกลงโทษ ด้วยการขับออกจากสวนเอเดนให้มาลำบากบนแผ่นดินโลก บาปของมนุษย์คู่นี้จึงตกทอดมาถึงมนุษย์ทุกคนด้วย บาปนี้เรียกว่า "[[บาปกำเนิด]] (Original Sin)" แม้มนุษย์จะทำบาปแต่พระเจ้าก็ทรงเมตตา โดยส่งพระเยซู ให้มารับสภาพมนุษย์มนุษย์ เพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ที่เชื่อในพระองค์ เพื่อให้มนุษย์หลุดพ้นจากความบาป และเพราะมนุษย์มีจิตใจที่ไม่เข้มแข็ง จึงต้องพึ่งพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์ เพื่อช่วยให้มนุษย์มีจิตใจเข้มแข็งขึ้น
 
*== [[หลักตรีเอกภาพ]] ==
{{บทความหลัก|ตรีเอกภาพ}}
ศาสนาคริสต์สอนว่า มีพระเจ้าเดียว (Monotheism) ในพระเจ้าเดียวนี้แบ่งเป็น 3 พระบุคคล คือ
 
* [[พระเจ้าพระบิดา|พระบิดา]] ([[พระยาห์เวห์]]) คือ พระเจ้าผู้สร้างโลก เป็นผู้สร้างทุกสิ่ง และพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์
* [[พระเจ้าพระบุตร|พระบุตร]] ([[พระเยซู]]) คือ พระเจ้า ซึ่งมารับสภาพมนุษย์ เพื่อช่วยให้มนุษย์ได้รับฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าอย่างใกล้ชิด
* [[พระวิญญาณบริสุทธิ์]] คือ พระเจ้า ซึ่งปรากฏเป็นวิญญาณในมนุษย์ เพื่อการทรงนำให้มนุษย์อยู่บนทางของพระเจ้า
 
== หลักความรัก ==
* [[บัญญัติของพระเยซูคริสต์{{บทความหลัก|พระบัญญัติของพระเยซูคริสต์]]}}
ความรักถือเป็นบทบัญญัติที่สำคัญของศาสนาคริสต์ ดังพระเยซูตรัสว่า "จง​รัก​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ผู้​เป็น​พระ‍เจ้า​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่าน และ​ด้วย​สุด​กำลัง​ของ​ท่าน และจง​รัก​เพื่อน‍บ้าน​เหมือน​รัก​ตน‍เอง" ความรักนี้ไม่ใช่ความรักของหนุ่มสาว แต่เป็นความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ศาสนาคริสต์ถือว่าทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า จึงควรรักกันเหมือนพี่น้อง
 
{{บทความหลัก|บัญญัติ 10 ประการ}}
บัญญัติ 10 ประการ เป็นหลักศีลธรรมของศาสนายูดาห์ ซึ่ง[[โมเสส]]เป็นผู้ได้รับจากพระเจ้า เพื่อประกาศให้ชาวยิวนำไปยึดถือปฏิบัติ ซึ่งศาสนาคริสต์ก็รับ บัญญัติ 10 ประการ นี้ด้วย มีเนื้อหาดังนี้
"[[เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า]] [[ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา]] [[ห้ามทำรูปเคารพสำหรับตน]] [[ห้ามใช้พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิด]] [[จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์]] [[จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า]] [[ห้ามฆ่าคน]] [[ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา]] [[ห้ามลักขโมย]] [[ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน]] [[ห้าม​โลภ​]]"
 
== หลักความเชื่อ ==
* [[{{บทความหลัก|พระคริสต์|พระเยซูคริสต์]]}}
* [[การประสูติของพระเยซู|การประสูติ]]
* [[พระเยซูทรงรับบัพติศมา|การรับบัพติศมา]]
* [[การพิพากษาครั้งสุดท้าย]]
 
* [[{{บทความหลัก|เทววิทยาศาสนาคริสต์|เทววิทยา]]}}
* [[การตกในบาป]]
* [[ความรอด]]
* [[หลักข้อเชื่อของอัครทูต]]
* [[บัญญัติ 10 ประการ|พระบัญญัติสิบประการ]]
* [[บัญญัติของพระเยซูคริสต์|พระบัญญัติของพระเยซูคริสต์]]
 
== คัมภีร์ ==
* [[{{บทความหลัก||คัมภีร์ไบเบิล]]}}
คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ เรียกว่า "คัมภีร์ไบเบิล (Bible)" ถือเป็น คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นพระวจนะของพระเจ้า แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคพันธสัญญาเดิม และ ภาคพันธสัญญาใหม่
* [[พันธสัญญาเดิม|ภาคพันธสัญญาเดิม]]
 
* [[พันธสัญญาใหม่|ภาคพันธสัญญาใหม่]]
* [[พันธสัญญาเดิม|ภาคพันธสัญญาเดิม]] (Old Teatament) ภาคนี้เป็นคัมภีร์ของศาสนายูดาห์ ต้นฉบับจารึกเป็นภาษาฮีบรู เล่าเรื่องพระเจ้าสร้างโลก จนถึงสมัยก่อนพระเยซูคริสต์ประสูติ เช่น ความเป็นมาของชนชาติยิว บัญญัติ 10 ประการ ศาสดาพยากรณ์ ฯลฯ เป็นต้น
* [[พระวรสาร]]
* [[พันธสัญญาใหม่|ภาคพันธสัญญาใหม่]] (New Testament) ต้นฉบับจารึกเป็นภาษากรีก เล่าเรื่องตั้งแต่พระเยซูคริสต์ประสูติ การเผยแพร่ศาสนา รวมถึงเรื่องราวของอัครทูต ภาคนี้ชาวยิวไม่ยอมรับว่าเป็นคัมภีร์ในศาสนาตน เพราะไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์ว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
 
== ประวัติศาสตร์ ==
 
== อัครทูต ==
* [[อัครทูต{{บทความหลัก|สิบสองอัครทูต]]}}
* [[ซีโมนเปโตร]]
* [[นักบุญอันดรูว์|อันดรูว์]]
* [[ซีโมนเศโลเท]]
* [[ยูดาส อิสคาริโอท|ยูดาส]]
 
* [[นักบุญมัทธีอัส|มัทธีอัส]]
* [[เปาโลอัครทูต|เปาโล]]
 
== นิกาย ==
* [[{{บทความหลัก|นิกายในศาสนาคริสต์ตะวันตก|ตะวันตก]]}}
* [[โรมันคาทอลิก]]
* [[โปรเตสแตนต์]] ([[ลูเทอแรน]] • [[เพรสไบทีเรียน]] • [[เมทอดิสต์]] • [[แบปทิสต์]] • [[แองกลิคัน]] • [[แอดเวนทิสต์]])
 
* [[ศาสนาคริสต์ตะวันออก|ตะวันออก]]
* [[ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์]]
* [[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]]
 
* [[อตรีเอกภาพนิยม]]
* [[พยานพระยะโฮวา]]
* [[มอรมอน]]
 
== พิธีกรรม ==
{{บทความหลัก|พิธีศักดิ์สิทธิ์}}
* [[พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน|พิธีบัพติศมา]]
* [[พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์]]
694

การแก้ไข