ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{บัญญัติ 10 ประการ}}
'''เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า'''<ref>หนังสืออพยพ 20:2, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref><ref>หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:6, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref> หรือ '''เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า'''<ref>[http://www.thaicatholicbible.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1347:exo-20-1-21&catid=86&Itemid=34 อพยพ 20], ''พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม'', [[คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์]]</ref> ({{lang-en|I am the Lord thy God}}) เป็นอารัมภบทของพระบัญญัติสิบประการ ซึ่ง[[พระยาห์เวห์]]ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทาง[[โมเสส]] ซึ่งเป็นบัญญัติข้อแรกของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบ[[ทาลมุด]] และแบบ[[คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก]] โดยบันทึกใน[[หนังสืออพยพ]] 20:2 และ [[หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ]] 5:6 ใน[[คัมภีร์ฮีบรู]]หมวด[[โทราห์]]ของ[[ศาสนายูดาห์]] และใน[[คัมภีร์ไบเบิล]]ภาค[[พันธสัญญาเดิม]]ของศาสนา[[ศาสนาคริสต์]]
{{คำพูด|เรา​คือ​ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า ผู้​ได้​นำ​เจ้า​ออก​จาก​แผ่น‍ดิน​อียิปต์​คือ​จาก​แดน​ทาส|หนังสืออพยพ 20:2}}
 
594

การแก้ไข