ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารสื่อประสาท"

ย้อน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อน)
 
# สารนั้นต้องสารภายในเซลล์ อันเป็นเซลล์ที่เรียกว่า เซลล์ประสาทก่อน[[ไซแนปส์]] (presynaptic neuron)
# สารที่พบใน presynaptic neuron จะต้องมีปริมาณเพียงพอที่เมื่อหลัอกหลั่งออกมาแล้วสามารถทำให้เกิดผลที่ เซลล์ประสาทหลังไซแนปส์ (postsynaptic neuron) ได้
# ถ้าหากนำสารนี้ใส่ไปบริเวณ postsynaptic neuron (หมายถึง สารนั้นไม่ได้มาจาก presynaptic neuron แต่นำสารสกัดหรือสังเคราะห์ใส่ไปในกาดลองการทดลอง) จะทำให้เกเกิดผลเหมือนกับผลที่ได้จากการหลั่งสารจาก presynaptic neuron
# จะต้องมีกลไกทาง[[ชีวเคมี]]ที่ใช้ในการหยารหยุดการทำงานของสารสื่อประสาทเกิดขึ้น
 
อย่างไรก็ตาม บางคนถือว่าสสารบางชนิด เช่น ไอออนของสังกะสี ซึ่งไม่ได้สังเคราะห์หรือเกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาคะตาบอลิซึ่ม เป็นสารสื่อประสาท ดังนั้น จำเป็นต้องมีคำนิยามใหม่ ๆ เกี่ยวกับสารสื่อประสาท เพื่อใช้อธิบายสารใหม่ ๆ ที่พบว่ามีหน้าที่เป็นหรือคล้ายสารสื่อประสาท
 
อย่างไรก็ตาม บางคนถือว่าสสารบางชนิด เช่น ไอออนของสักะสี ซึ่งไม่ได้สังเคราะห์หรือเกิดขึ้นโดยมะขามป้อมหรือปลาหางนกยูง
== ชนิดของสารสื่อประสาท ==
* กรดอะมิโน (amino acids)
 
== การส่งสารสื่อประสาท ==
เมื่อมีการส่งกระแสประสาท สารสื่อประประสาทจะถูกนำเข้าสู่เซลล์ปาทประสาทโดยผ่านทางช่องรับสารสสารสื่อประสาทที่อยู่ยื่อบนเยื่อหุ้มเซลล์ของปลายประสาทเดนไดรท์ หรือที่เรียกว่าประตูไอออน (ion channels) ซึ่งประตูไอออนนี้ก็จะมีหลายชนิดแตกต่างกันไปและมีกลไกในการเปิดรับสารสื่อประสาทที่แตกต่างกันด้วย โดยที่ประตูไอนไอออนแต่ละชนิดก็จะจับกับสารสื่อประสาทอย่างจำเพาะเจาะจง เมื่อสารสื่อประสาทเหล่านี้เข้ามาสู่ภายในเซลล์แล้ว ก็จะถูกบรรจุในถุงที่เรียกว่าเวสสิเคิล (vesicle) ซึ่งเวสสิเคิลก็จะเคลนที่เคลื่อนที่ไปยังเซลล์ประสาทเพื่อส่งสารสื่อประสาทนี้ไปยังเซลล์ประสาทอื่นๆต่อไปตามกลไกของมัน
 
== กลไกในการกำจัดสารสื่อประสาท ==
เมื่อมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมา หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยก็จะมีกลไกในการกำจัดสารสื่อประสาทที่เหลือได้หลายรูปแบบดังนี้
# นำกลับไปใช้ใหม่ (Reuptake) คือ การนำสารสื่อประสาทไปบรรจุไว้ในเวสสิเคิลเหมือนเดิม เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสัญญาสัญญาณประสาทต่อไป
# ทำลายทิ้งโดยไซม์เอนไซม์ (Enzymatic degradation) คือ การกำจัดสารสื่อประสาทโดยใช้เอนไซม์เป็นตัวช่วย ทำให้สารสื่อประสาทนั้นมีโครงสร้างที่เสียไป และไม่สามารถใช้งานได้อีก
# การแพร่ออกไป (Diffusion) คือ การแพร่สารสื่อประสาทไปยังบริเวณอื่นๆ
 
ผู้ใช้นิรนาม