ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอท่าวุ้ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image_map = Amphoe 1605.svg
}}
'''อำเภอท่าวุ้ง ''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดลพบุรี]]
'''อำเภอท่าวุ้ง ''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดลพบุรี]] เดิมชื่อ '''อำเภอโพหวี''' ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2460]] ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/A/40.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ.] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34 ตอนที่ ๐ ก วันที่ 29 เมษายน 2460.</ref>
 
อำเภอท่าวุ้ง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที่นำเสนอต่อไปนี้ แบ่งได้เป็น ๓ ยุค ดังนี้
 
'''ยุคที่ ๑. อำเภอโพหวี ตั้งอยู่ที่บ้านคลองโพ ตำบลโพตลาดแก้ว (พ.ศ. ๒๔๔๒ - ๒๔๕๑)
'''
 
'''ยุคที่ ๒. อำเภอโพหวี ตั้งอยู่ที่บ้านท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง (พ.ศ. ๒๔๕๒ - ๒๔๕๙)
'''
 
'''ยุคที่ ๓. อำเภอท่าวุ้ง ตั้งอยู่บ้านท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง (พ.ศ. ๒๔๖๐ - ปัจจุบัน ๒๕๕๖)'''
 
 
'''ยุคที่ ๑. อำเภอโพหวี''' '''ตั้งอยู่ที่บ้านคลองโพ ตำบลโพตลาดแก้ว (พ.ศ. ๒๔๔๒-๒๔๕๙)
''' เมื่อตั้งอำเภอท่าวุ้งในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ จังหวัดลพบุรี มีอำเภอร่วมสมัย อยู่ ๔ อำเภอ คือ
๑ อำเภอเมืองลพบุรี
๒ อำเภอโพหวี
๓ อำเภอสนามแจง (บ้านหมี่)
๔ อำเภอสระโบสถ์ (อำเภอโคกสำโรง)
 
(ภาพซ้ายมือ เป็นภาพอาคารที่ว่าการอำเภอหลังแรก ที่สร้างประมาณปีพ.ศ. ๒๔๔๒ ภาพอาคารขวามือเป็นอาคารที่กรมศิลปากรสร้างใหม่ ณ ที่เดิมในปีพ.ศ.๒๕๕๔ ตามแบบแปลนเดิมขยายกว้างขึ้น โดยเพิ่มยกพื้นใต้ถุนสูงและออกมุขคลุมบันได)
 
'''อำเภอโพหวี''' แรกตั้งอยู่ที่บ้านคลองโพ ตำบลโพตลาดแก้ว ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บนริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรี (หันหน้าล่องตามน้ำ) ลักษณะอาคาร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ยกพื้นกลางให้สูงขึ้นประมาณ ๓๐-๔๐ เซนติเมตร จากพื้นระเบียงรอบๆ ต่อมาหลวงพิจารณา (หร่ำ) นายอำเภอคนที่ ๒ เห็นว่าตั้งอยู่ใกล้ริมตลิ่งแม่น้ำลพบุรีมากเกินไปจึงขยับย้ายเข้ามา ๑๐ วาเศษ ส่วนรูปแบบอาคารเหมือนเดิม ไม่มีฝารอบขอบชิด เป็นศาลาโถงมักเรียกกันว่า “ศาลาหลวง” บางคนก็เรียกว่า “ศาลาตาหลวง” เพราะหลวงพิจารณา (หร่ำ)เป็นคนสร้าง และใช้ว่าราชการงานอำเภอ และเรียกติดปากกันมาจนถึงปัจจุบัน
 
'''นายอำเภอคนแรก (คนที่ ๑) นายนวน (พ.ศ. ๒๔๔๒)'''
 
'''นายอำเภอคนที่ ๒ หลวงพิจารณา (หร่ำ) (พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๔๔๙)'''
 
'''นายอำเภอคนที่ ๓ ขุนภูดาษ (โอด) (พ.ศ. ๒๔๕๐)'''
 
'''นายอำเภอคนที่ ๔ ขุนมนุญกิจกรณ์ (ต้อ) (พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๔๕๑)'''
 
 
 
'''ยุคที่ ๒ : อำเภอโพหวี ที่บ้านท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง (พ.ศ. ๒๔๕๒-๒๔๕๙)'''
 
'''ในยุคที่ ๒ ได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านคลองโพ ตำบลโพตลาดแก้ว มาตั้งที่บ้านท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง แต่ยังคงใช้ชื่อว่า “อำเภอโพหวี”''' เหมือนเดิม
 
สาเหตุที่ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านคลองโพมาที่บ้านท่าวุ้ง เพราะเหตุผลที่ต้องยอมรับและน่าจะถูกต้อง ๓ ประการดังนี้
 
'''๑ ใกล้ที่ตั้งที่ว่าราชการเมือง''' บ้านคลองโพ ห่างจากที่ว่าราชการเมืองประมาณ ๔ กิโลเมตร เพราะที่ว่าราชการเมืองขณะนั้นอยู่ที่บ้านต้นสะตือ เยื้องหน้าวัดมะปรางหวาน ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี เกือบตรงข้ามวัดกำแพง (ปัจจุบันคือวัดเทพโพธิกุญชร)
 
'''๒ ไม่เป็นศูนย์กลางพื้นที่การปกครอง''' ระยะทางจากตำบลต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอโพหวี ที่บ้านคลองโพ มีความแตกต่างกันมากบางตำบลก็อยู่ใกล้ บางตำบลก็ไกลมาก ดังนั้นการไปมาของราษฎรที่จะมาติดต่องานกับทางอำเภอจึงยากลำบากมากสำหรับตำบลที่อยู่ห่างไกล
 
'''๓ ที่ตั้งใหม่เป็นศูนย์กลาง''' การสร้างที่ว่าการอำเภอแห่งใหม่ ที่บ้านท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง นั้นทำให้หมู่บ้านหรือตำบลต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอพอๆ กัน นับว่าที่ตั้งอำเภอโพหวีแห่งใหม่นี้ เป็นศูนย์กลางที่ประชาชนทุกตำบลไปมาสะดวก ไม่ใกล้ที่ตั้งที่ว่าราชการเมืองมากเหมือนที่ตั้งอยู่ที่บ้านคลองโพ
 
 
(ภาพที่ว่าการอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี แบบแปลนร่วมสมัยกับที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง ที่สร้างปี พ.ศ. ๒๔๕๒)
'''สำหรับปีที่ย้ายที่ว่าการอำเภอโพหวี ที่บ้านคลองโพ มาอยู่ที่บ้านท่าวุ้งนั้น สันนิษฐานว่าคงสร้างที่ว่าการอำเภอใหม่ไว้เรียบร้อยแล้ว จึงย้ายมาประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๒''' ที่ว่าการอำเภอโพหวีที่บ้านท่าวุ้ง นับเป็นที่ว่าการอำเภอโดยแท้จริงหลังแรก '''ที่ว่าการอำเภอมีลักษณะเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงชั้นเดียวแบบออกมุขตรงกลาง หันหน้าสู่แม่น้ำลพบุรี''' ที่หน้าอำเภอมีสะพานท่าน้ำทอดออกพ้นตลิ่งไปประมาณ ๔ วา ระหว่างที่ว่าการอำเภอกับสะพานท่าน้ำ มีการสร้างถนนติดต่อกันยาวประมาณ ๑๗ วา และถนนอีกสายหนึ่งจากที่พักกรมการอำเภอไปจดท่าน้ำยาวประมาณ ๑๗ วา เช่นกัน
 
ยุคที่ ๒ นี้ มีนายอำเภอมาดำรงตำแหน่งอยู่ ๓ ท่าน ดังนี้
 
'''นายอำเภอคนที่ ๕ นายเขิน สิงหพันธ์ (พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๖)'''
'''นายอำเภอคนที่ ๖ ขุนพิทักษ์ประชาชน (สมพงษ์) (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๔๕๗)'''
 
น'''ายอำเภอคนที่ ๗ ขุนสระธานี (โต่ง) (พ.ศ. ๒๔๕๘-๒๔๕๙)'''
 
 
'''สำหรับอำเภอโพหวี ที่ยกมาตั้งที่ว่าการอำเภอ ที่บ้านท่าวุ้ง เปลี่ยนชื่อเรียกว่า อำเภอท่าวุ้งในขณะนั้น จนกระทั่ง วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอโพหวี เป็นอำเภอท่าวุ้ง ตามชื่อที่ตั้งของตำบลท่าวุ้ง
'''
 
 
'''ยุคที่ ๓ : อำเภอท่าวุ้ง ที่บ้านท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง (พ.ศ. ๒๔๖๐-ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖)'''
 
ยุคที่ ๓ นี้ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้งลงหลักปักฐาน ที่บ้านท่าวุ้ง และมีพัฒนาการไปตามทิศทางของผู้นำ และสังคมแต่ละสมัยทำให้อำเภอท่าวุ้งมีความเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับ มีผู้มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ดังนี้
 
'''นายอำเภอคนที่ ๘ : ขุนพิทักษ์ลพนิกร (ปั่น นิยมจันทร์) (พ.ศ.๒๔๕๙-๒๔๖๘)'''
 
'''นายอำเภอคนที่ ๙ : ขุนสมิงสมัครการ (พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๖๙ หรือ ๒๔๗๐)'''
 
'''นายอำเภอคนที่ ๑๐ : นายถวิล บัณฑิตกุล (พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๗๕)'''
 
'''นายอำเภอคนที่ ๑๑ : นายศิริ สันตะบุตร (๑ เมษายน ๒๔๘๐-๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๓)'''
 
'''นายอำเภอคนที่ ๑๒ : นายสาลี สุวรรณเทศ (๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๓-๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๔)'''
 
'''นายอำเภอคนที่ ๑๓ : นายเสริม สายเขมะ (๑ เมษายน ๒๔๘๕-๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๖)'''
 
'''นายอำเภอคนที่๑๔ : นายอเนก พยัคฆันตร์ (๑ ธันวาคม ๒๔๘๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๗)'''
 
'''นายอำเภอคนที่ ๑๕ : นายเพชร บูรณะวรศิริ (๑ มีนาคม ๒๔๘๗-๓๑ มีนาคม ๒๔๘๘)'''
 
'''นายอำเภอคนที่ ๑๖ : นายวิเชียร นาคภพ (๑ เมษายน ๒๔๘๔-๑ ธันวาคม ๒๔๘๙)'''
 
'''นายอำเภอคนที่ ๑๗ : หลวงสีหบุรานุกิจ (๑ มกราคม ๒๔๙๐-๑ ธันวาคม ๒๔๙๑)'''
 
'''นายอำเภอคนที่ ๑๘ : นายประชิต อินทรัมพรรย์ (๑ ธันวาคม ๒๔๙๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๔)'''
 
'''นายอำเภอคนที่ ๑๙ : นายวงษ์ ช่อวิเชียร (๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๔-๑๕ ธันวาคม ๒๔๙๖)'''
 
(ภาพที่ว่าการอำเภอพล จ.ขอนแก่น แบบแปลนร่วมสมัยกับที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง ที่สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๙๔)
ในสมัยนายวงษ์ ช่อวิเชียร พ.ศ. ๒๔๙๔ รื้อที่ว่าการอำเภอหลังเก่า ที่นับว่าเป็นหลังแรกเมื่อมาอยู่ที่บ้านท่าวุ้ง เพราะอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก และสร้างใหม่แล้วเสร็จเปิดเป็นที่ว่าการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕
นายอำเภอคนที่ ๒๐ : นายวิเชียร จะวะสิต (๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗-๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘นายอำเภอคนที่ ๒๑ : นายวงศ์ ประพันธเสน (๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑)
นายอำเภอคนที่ ๒๒ : นายบำรุง สุขบุษย์ (๑ เมษายน ๒๕๐๑-๒๙ ตุลาคม ๒๕๐๒)
นายอำเภอคนที่ ๒๓ : นายประเวศ ศรีปลั่ง (๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๓)
นายอำเภอคนที่ ๒๔ : นายสีห์ ปล่องทอง (๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๓-๓๐ กันยายน ๒๕๐๗)
นายอำเภอคนที่ ๒๕ : นายธานี โรจนลักษณ์ (๑ ตุลาคม ๒๕๐๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๗)
นายอำเภอคนที่ ๒๖ : นายสีห์ ปล่องทอง (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗-๒๙ เมษายน ๒๕๐๙)
นายอำเภอคนที่ ๒๗ : นายพิริยะ ชาตะสุภณ (๒๙ เมษายน ๒๕๐๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๓)
นายอำเภอคนที่ ๒๘ : นายปรีชา กาญจนานนท์ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๓- ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕)
นายอำเภอคนที่ ๒๙ : นายพิสิษฐ์ ชมปรีดา (๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕-๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)
นายอำเภอคนที่ ๓๐ : นายอรุณ วิไลรัตน์ (๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗-๘ ตุลาคม ๒๕๑๙)
นายอำเภอคนที่ ๓๑ : นายประคอง วปินานนท์ (๙ ตุลาคม ๒๕๑๙-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒)
นายอำเภอคนที่ ๓๒ : นายสมจิตต์ ริ้วทอง (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒)
นายอำเภอคนที่ ๓๓ : นายวัฒนะ เก็จมะยูร (๑ มิถุนายน ๒๕๒๒-๒๑ เมษายน ๒๕๒๗)
นายอำเภอคนที่ ๓๔ : นายบุญธรรม กลั่นขจร (๒๑ เมษายน ๒๕๒๗-๓ ตุลาคม ๒๕๒๙)
นายอำเภอคนที่๓๕ : นายจำนูญ กาวิละ (๖ ตุลาคม ๒๕๒๙ - ๓๐ กันยายน๒๕๓๐)
นายอำเภอคนที่ ๓๖ : นายวิทยา อุยะเสถียร (๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๐-๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๒)
นายอำเภอคนที่ ๓๗ : นายมนตรี ตระกูลแพทย์ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๒-๕ ตุลาคม ๒๕๓๕)
นายอำเภอคนที่ ๓๘ : นายถาวร โพธิสมบัติ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๗)
นายอำเภอคนที่ ๓๙ : นายสมยศ วิทวัสสำราญกุล (๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๗-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐)
 
 
 
มีเหตุการณ์สำคัญในสมัยของท่าน คือ กรมการปกครองจัดสรรงบประมาณมาให้ก่อสร้างอำเภอใหม่ จึงรื้ออาคารที่ว่าการอำเภอเก่าเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างอาคารใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๓๙ นับเป็นอาคารหลังที่ ๓ ที่ตั้งอยู่ที่บ้านท่าวุ้ง
นายอำเภอคนที่ ๔๐ : นายนิพันธ์ ชลวิทย์ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐-๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑)
นายอำเภอคนที่ ๔๑ : นายปรีชา หุ่นสุวรรณ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๔)
นายอำเภอคนที่ ๔๒ : นายสาโรช แสงอรุณ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔-๕ ตุลาคม ๒๕๔๖)
นายอำเภอคนที่ ๔๓ : นายยุติศักดิ์ เอกอัคร (๖ ตุลาคม ๒๕๔๖-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
นายอำเภอคนที่ ๔๔ : นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒)
นายอำเภอคนที่ ๔๕ : นายวิบูลย์ เลาหสุรโยธิน (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔)
นายอำเภอคนที่ ๔๖ : นางสาวปาณี นาคะนาท (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๗ พฤษภาคม ๒๔๕๕)
นายอำเภอคนที่ ๔๗ : นายธานี มาลีหอม (๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖)
นายอำเภอคนที่ ๔๘ : นายสมยศ มะลิลา (๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘)
นายอำเภอคนที่ ๔๙ : นายปรัชญา เปปะตัง (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ - ถึงปัจจุบัน)
---------------------------------------
อ้างอิง : นายศรี อิ่มสุข และ ผศ.ศิริเพ็ญ มากบุญ , ถิ่นที่อยู่ “อำเภอท่าวุ้ง” , โรงพิมพ์กรุงไทยการพิมพ์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี , ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖, หน้า ๑-๒๗
 
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
56

การแก้ไข