ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองบัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
||๓.||'''นายอำนาจ ศศิธร'''|| ||๒๐ ต.ค. ๒๕๐๘ - ๓ ก.ค. ๒๕๑๔
|-
||๔.||'''นายชาติ สุขเจริญ'''|| || || || || || ||๖ ก.ค. ๒๕๑๔ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๑๗
|-
||๕.|| '''นายธนุศ อิศรางกูร ณ อยุธยา'''|| || || || || || ||๑๔ พ.ค. ๒๔๑๗ - ๒๘ พ.ย. ๒๕๑๘
|-
||๖.||'''นายสงวน ประพันธ์โรจน์'''|| || || || || || ||๒๘ พ.ย. ๒๕๑๘ - ๒๕ ส.ค. ๒๕๒๑
|-
||๗.||'''นายไชยเจริญ เฟื่องเรือง '''|| || || || || || ||๒๘ ส.ค. ๒๕๒๑ -๓๑ พ.ค.๒๕๒๔
|-
||๘.||'''นายสมหมาย ฉัตรทอง'''|| || || || || || ||๑ มิ.ย.๒๕๒๔ - ๑๔ ก.พ.๒๕๒๘
|-
||๙.|| '''นายดารา การุณยวนิช'''|| || || || || || ||๑๕ ก.พ. ๒๕๒๘ - ๑๕ ต.ค.๒๕๓๐
|-
||๑๐.||'''นายสุนทร มากบุญ'''|| || || || || || ||๑๖ ต.ค.๒๕๓๐ - ๒๐ ม.ค.๒๕๓๒
|-
||๑๑.||'''นายอัมพร วังศพ่าห์'''|| || || || || || ||๒๓ ม.ค.๒๕๓๒ - ๓ ธ.ค.๒๕๓๓
|-
||๑๒.||'''ร.ต.เสรี ลักษณะสุต'''|| || || || || || ||๓ ธ.ค.๒๕๓๓ - ๑๐ ก.พ. ๒๕๓๕
|-
๑๓.'''นายสุวิทย์ หงส์ธนนันท์'''|| || || || || || ||๑๙ ก.พ. ๒๕๓๕ - ๕ พ.ย.๒๕๓๖
|-
||๑๔.||'''นายวิมล จันทวานิช'''|| || || || || || ||๘ พ.ย.๒๕๓๖ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๓๘
|-
||๑๕.||'''นายมานิตย์ แพทย์จรัส'''|| || || || || || ||๑ พ.ย. ๒๕๓๘ - ๙ ก.พ. ๒๕๔๑
|-
||๑๖.||'''นายสุรเชษฐ์ ธีรัทธานนท์'''|| || || || || || ||๙ ก.พ.๒๕๔๑ - ๑ พ.ย. ๒๕๔๑
|-
||๑๗.||'''นายเสรี คัมภีรธัมโม'''|| || || || || || ||๒. พ.ย.๒๕๔๑ - ๑๕ ธ.ค.๒๕๔๕
|-
||๑๘.||'''นายวีระชัย ภู่เพียงใจ'''|| || || || || || ||๑๖ ธ.ค.๒๕๔๕ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๔๗
|-
||๑๙.||'''นายสมดี คชายั่งยืน'''|| || || || || || ||๑ พ.ย.๒๕๔๗ - ๒๓ ธ.ค.๒๕๔๘
|-
||๒๐.||'''นายธนพัฒน์ บูรณศักดิ์ภิญโญ'''|| || || || || || ||๒๖ ธ.ค.๒๕๔๘ - ๒๑ พ.ย.๒๕๕๑
|-
||๒๑.||'''นายเมธี ปรัชญาสกุล'''|| || || || || || ||๒๔ พ.ย.๒๕๕๑ - ๙ ธ.ค. ๒๕๕๔
|-
||๒๒.||'''นายจิตวัฒน์ วิกสิต'''|| || || || || || ||๑๓ ธ.ค.๒๕๕๔ - ๘ มี.ค.๒๕๕๖
|-
||๒๓.||'''นายเมธี ปรัชญากสุล'''|| || || || || || ||๑๑ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗
|-
||๒๔.||'''น.ส.กันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน'''|| ||๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
|}
 
ข้อมูลจากหนังสือ ๖๐ ปี(๒๔๙๑-๒๕๕๐) จารึกไว้บนแผ่นดิน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสมหมาย ฉัตรทอง(๒๕๔๗)
56

การแก้ไข