ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองบัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''รายชื่ออดีตผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหนองบัว'''
 
๑. '''ร.ต.ต. ประทวน สิทธิธูรณ์''' ๑๘ ธ.ค. ๒๔๙๐ - ๘ มี.ค.๒๔๙๒
 
๒. '''นายสืบศักดิ์ สุขไทย''' ๘ มี.ค.๒๔๙๒ - ๒๒ มี.ค.๒๔๙๕
 
๓.'''นายบรรจบ ศรีเจริญ''' ๒๒ มี.ค.๒๔๙๕ - ๒ ส.ค. ๒๔๙๙
 
 
'''รายชื่ออดีตผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองบัว'''
 
๑. '''นายสืบศักดิ์ สุขไทย''' ๑๔ ก.ค. ๒๔๙๙ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๐๒
 
๒. '''นายอรุณ วิไลรัตน์''' ๑๗ เม.ย. ๒๕๐๒ - ๒๐ ต.ค. ๒๕๐๘
 
๓.'''นายอำนาจ ศศิธร''' ๒๐ ต.ค. ๒๕๐๘ - ๓ ก.ค. ๒๕๑๔
 
๔.'''นายชาติ สุขเจริญ''' ๖ ก.ค. ๒๕๑๔ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๑๗
 
๕. '''นายธนุศ อิศรางกูร ณ อยุธยา''' ๑๔ พ.ค. ๒๔๑๗ - ๒๘ พ.ย. ๒๕๑๘
 
๖.'''นายสงวน ประพันธ์โรจน์''' ๒๘ พ.ย. ๒๕๑๘ - ๒๕ ส.ค. ๒๕๒๑
 
๗.'''นายไชยเจริญ เฟื่องเรือง ''' ๒๘ ส.ค. ๒๕๒๑ -๓๑ พ.ค.๒๕๒๔
 
๘.'''นายสมหมาย ฉัตรทอง''' ๑ มิ.ย.๒๕๒๔ - ๑๔ ก.พ.๒๕๒๘
 
๙. '''นายดารา การุณยวนิช''' ๑๕ ก.พ. ๒๕๒๘ - ๑๕ ต.ค.๒๕๓๐
 
๑๐.'''นายสุนทร มากบุญ''' ๑๖ ต.ค.๒๕๓๐ - ๒๐ ม.ค.๒๕๓๒
 
๑๑.'''นายอัมพร วังศพ่าห์''' ๒๓ ม.ค.๒๕๓๒ - ๓ ธ.ค.๒๕๓๓
 
๑๒.'''ร.ต.เสรี ลักษณะสุต''' ๓ ธ.ค.๒๕๓๓ - ๑๐ ก.พ. ๒๕๓๕
 
๑๓.'''นายสุวิทย์ หงส์ธนนันท์''' ๑๙ ก.พ. ๒๕๓๕ - ๕ พ.ย.๒๕๓๖
 
๑๔.'''นายวิมล จันทวานิช''' ๘ พ.ย.๒๕๓๖ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๓๘
 
๑๕.'''นายมานิตย์ แพทย์จรัส''' ๑ พ.ย. ๒๕๓๘ - ๙ ก.พ. ๒๕๔๑
 
๑๖.'''นายสุรเชษฐ์ ธีรัทธานนท์''' ๙ ก.พ.๒๕๔๑ - ๑ พ.ย. ๒๕๔๑
 
๑๗.'''นายเสรี คัมภีรธัมโม''' ๒. พ.ย.๒๕๔๑ - ๑๕ ธ.ค.๒๕๔๕
 
๑๘.'''นายวีระชัย ภู่เพียงใจ''' ๑๖ ธ.ค.๒๕๔๕ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๔๗
 
๑๙.'''นายสมดี คชายั่งยืน''' ๑ พ.ย.๒๕๔๗ - ๒๓ ธ.ค.๒๕๔๘
 
๒๐.'''นายธนพัฒน์ บูรณศักดิ์ภิญโญ''' ๒๖ ธ.ค.๒๕๔๘ - ๒๑ พ.ย.๒๕๕๑
 
๒๑.'''นายเมธี ปรัชญาสกุล''' ๒๔ พ.ย.๒๕๕๑ - ๙ ธ.ค. ๒๕๕๔
 
๒๒.'''นายจิตวัฒน์ วิกสิต''' ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๔ - ๘ มี.ค.๒๕๕๖
 
๒๓.'''นายเมธี ปรัชญากสุล''' ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗
 
๒๔.'''น.ส.กันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน''' ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
 
ข้อมูลจากหนังสือ ๖๐ ปี(๒๔๙๑-๒๕๕๐) จารึกไว้บนแผ่นดิน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสมหมาย ฉัตรทอง(๒๕๔๗)
56

การแก้ไข