ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุขุม เลาวัณย์ศิริ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== ประวัติ ==
นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ เกิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2482 เป็นบุตรของนายดำรง กับ นางประดับ เลาวัณย์ศิริ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] เป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา]] 9 สมัย (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2548) เขาเคยเป็นกรรมการบริหาร[[พรรคนำไทย]][[พรรคนำไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/056/81.PDF ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคนำไทยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 56ง วันที่ 13 กรกฎาคม 2538</ref>
 
== การทำงาน ==
427,037

การแก้ไข