ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประกายเพชร อินทุโสภณ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประวัติ ==
ประกายเพชร อินทุโสภณ เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2459 เป็นบุตรของนายโฆษิต กับ นางบังอร อินทุโสภณ จบการศึกษาจาก[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] รุ่น 6 รุ่นเดียวกับ[[เชาวน์ ณศีลวันต์]] ณัฐ ภมรประวัติ [[เติมศักดิ์ กฤษณามระ]] [[ประยูร จินดาศิลป์]] [[ปรีดา พัฒนถาบุตร]] [[สวัสดิ์ โชติพานิช]] [[อนันต์ กรุแก้ว]]<ref>[http://www.triamudom-alumni.com/main/_rank_portrait.php?t_year=6 รายนามนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 6 จำนวน 59 คน]</ref> และปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) จาก[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นคนแรก และเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช<ref>[http://www.memohall.chula.ac.th/article/พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]</ref>
ประกายเพชร ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก เมือวันที่
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม