ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประยูร จินดาศิลป์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ประยูร จินดาศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2469 เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของเซ่งบุญ จินดาศิลป์ กับ นางสนิท จินดาศิลป์ จบการศึกษาจาก[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] รุ่น 6 รุ่นเดียวกับ[[เชาวน์ ณศีลวันต์]] [[ณัฐ ภมรประวัติ]] [[เติมศักดิ์ กฤษณามระ]] [[ประกายเพชร อินทุโสภณ]] [[ปรีดา พัฒนถาบุตร]] [[สวัสดิ์ โชติพานิช]] [[อนันต์ กรุแก้ว]]<ref>[http://www.triamudom-alumni.com/main/_rank_portrait.php?t_year=6 รายนามนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 6 จำนวน 59 คน]</ref> และระดับปริญญาตรี จาก[[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] รุ่นที่ 7<ref>[http://www.shicu.com/index.php/widgetkit/map/43-notable/alumni-praestantes/163-2529 นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2529]</ref>
 
ประยูร จินดาศิลป์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนพลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2519<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/058/74.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑. นางแร่ม พรหมโมบล บุณยประสพ ๒. ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม ๓. พันเอก ประกอบ ประยูรโภคราช ๔. พลอากาศเอก บัว ศิริทรัพย์ ๕. นายสวัสดิ์ คชเสนี ๖. นายพงษ์ สารสิน ๗. นายเกษม ศิริสัมพันธ์ ๘. นายประยูร จินดาศิลป์ ๙. นายสุเทพ อัตถากร ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ เป็นปีที่ ๓๑)]</ref><ref>[http://www.senate.go.th/inforcenter/documents/list_senate4.pdf รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาชุดที่ ๔]</ref> ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 จนกระทั่งได้ลาออกจากตำแหน่งพร้อมกับนายโกศล ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2529<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/008/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (นายโกศล ไกรฤกษ์ นายประยูร จินดาศิลป์ นายผัน บุญชิต นายโอภาส พลศิลป ลาออก นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และตั้ง พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถ]</ref>
 
ประยูร จินดาศิลป์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 อายุ 85 ปี
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม