ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองอุทัยธานี"

{{เพิ่มอ้างอิง}} <!-- ต้องการเนื้อหาอ้างอิง -->
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล เทศบาล
<!-- ข้อมูลจำเป็น -->
|เว็บไซต์ = http://www.uthaicity.org/ เว็บไซต์เทศบาลเมืองอุทัยธานี
}}
 
'''เทศบาลเมืองอุทัยธานี''' เป็น[[เทศบาล]]ที่อยู่ใน[[จังหวัดอุทัยธานี]] เมืองแห่งลุ่ม[[แม่น้ำสะแกกรัง]] ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนที่มีผู้คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกันมานับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จวบจนในสมัย[[กรุงศรีอยุธยา]] ชื่อของเมืองอุทัยธานีก็ยังคงปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะเมืองหน้าด่านในการสกัดกั้นกองทัพ[[พม่า]] (แต่เดิมนั้นเมืองตั้งอยู่ในเขต[[อำเภอหนองฉาง]]ในปัจจุบัน) ต่อมาในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาอุดมไปครองเมืองอุทัยธานี จึงมีการสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังเพราะเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ มีชื่อเรียกว่าบ้านสะแกกรัง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บ้านสะแกกรังจึงขยายตัวใหญ่ขึ้น และมีความเจริญรุ่งเรืองจนกลายเป็นเมืองใหญ่ ดังนั้นในปี [[พ.ศ. 2453]] ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] บ้านสะแกกรังจึงถูกยกให้ขึ้นเป็นเมืองอุทัยธานี เริ่มแรกนั้นเมืองอุทัยธานีมีการปกครองแบบสุขาภิบาล จนกระทั่งในวันที่ 10 ธันวาคม [[พ.ศ. 2478]] สุขาภิบาลอุทัยธานีจึงถูกยกฐานะให้เป็น “เทศบาลเมืองอุทัยธานี” จนถึงปัจจุบัน
 
 
== อาณาเขต ==
=== 1. ด้านทิศเหนือ ===
ตั้งหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเขาขาดฟากเหนือตรงปลายถนนตอนที่บรรจบกับทางไปหมู่บ้านดอนขวาง เลียบตามริมถนนเขาขาดฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ระยะ 100 เมตร
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 2 ระยะ 200 เมตร
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ตามแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดระยะ 100 เมตร
 
=== 2. ด้านทิศตะวันออก ===
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนาน ระยะ 100 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 4 ระยะ 1,650 เมตร
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเขาขาดฟากตะวันตก ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้ามคลอง พะเนียดน้อย ตามแนวถนนระยะ 500 เมตร
จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นขนาน ระยะ 40 เมตร กับริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 10 ห่างจากเสาคอนกรีตปลายเขตเทศบาลเดิมระยะ 880 เมตร
 
=== 3. ด้านทิศตะวันตก ===
จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นขนาน ระยะ 200 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนท่าช้าง ระยะ 200 เมตร
จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับถนนท่าช้างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 15 ระยะ 200 เมตร
จากหลักเขตที่ 17 เลียบตามริมทางไปหมู่บ้านดอนขวางฟากตะวันตกข้างโรงเรียน เมืองอุทัยธานี ไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1
 
=== 4. ด้านทิศใต้ ===
จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่าน ริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งตะวันออก ตามแนวเส้นตั้งฉากกับริมแม่น้ำฝั่งตะวันออกถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝั่งตะวันออกถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งตะวันตก
จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึง หลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางไปอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้านใต้ระยะ 40 เมตร และห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 313 ตอนอุทัยธานี-มโนรมย์ ระยะ 100 เมตร
15,884

การแก้ไข