ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด)
[[หมวดหมู่:คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี]]
[[หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยพายัพ]]
{{Navbox |stripe
| titlestyle = background: #a774b2; color:#fefefe;
| rowstyle = width:100px;text-align:center;
| belowstyle = background:#e9e9eb;
| state = {{{1|autocollapse}}}
| name= คณะบริหารธุรกิจในประเทศไทย
| image= [[ภาพ:Human-emblem-people.svg‎|40px]]
| title= {{WL|รายชื่อคณะบริหารธุรกิจในประเทศไทย|รายชื่อสถาบันที่เปิดสอนบริหารธุรกิจและบัญชี}}ใน{{WL|ประเทศไทย}}
| listclass = hlist
| group1= คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
| list1 =
* [[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|ธรรมศาสตร์]]
* [[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|จุฬาลงกรณ์]]
| group2= คณะบริหารธุรกิจ
| list2 =
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตรศาสตร์ (บางเขน)]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย|ขอนแก่น (หนองคาย)]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ|กรุงเทพ]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ|พายัพ]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร|นเรศวร]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต|รังสิต]]
*[[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน|ราชมงคลอีสาน]]
* [[คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา|ราชมงคลล้านนา]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|ราชมงคลรัตนโกสินทร์]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้|แม่โจ้]]
* [[คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ|ทักษิณ]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|รามคำแหง]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ|ราชมงคลกรุงเทพ]]
* [[คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก|ราชมงคลตะวันออก]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี|ราชมงคลธัญบุรี]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร|ราชมงคลพระนคร]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย|ราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา)]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์|บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]]
| group3= คณะวิทยาการจัดการ
| list3 =
* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา)]]
* [[คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตรศาสตร์ (สกลนคร)]]
* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|ขอนแก่น]]
* [[วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ|ทักษิณ]]
* [[คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม|นครพนม]]
* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์|นราธิวาสราชนครินทร์]]
* [[คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา|พะเยา]]
* [[คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร|ศิลปากร]]
* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)]]
* [[คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|สงขลานครินทร์ (ตรัง)]]
* [[คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|สงขลานครินทร์ (สุราษฎร์ธานี)]]
* [[วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล|มหิดล]]
* [[สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|แม่ฟ้าหลวง]]
* [[สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์|วลัยลักษณ์]]
* [[สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช|สุโขทัยธรรมาธิราช]]
* [[คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย|ราชมงคลศรีวิชัย (ตรัง)]]
* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต|ราชภัฏสวนดุสิต]]
* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา|ราชภัฏสวนสุนันทา]]
* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี|ราชภัฏธนบุรี]]
* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม|ราชภัฏจันทรเกษม]]
* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร|ราชภัฏพระนคร]]
* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา|ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]]
* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่|ราชภัฏเชียงใหม่]]
* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย|ราชภัฏเชียงราย]]
* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา|ราชภัฏสงขลา]]
| group4= คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
| list4 =
* [[คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ|พายัพ]]
| group5= อื่นๆ
| list5 =
* [[คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน/สุพรรณบุรี)]]
* [[คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา|บูรพา ]]
* [[คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ|ศรีนครินทรวิโรฒ]]
* [[คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| below = [[รายชื่อคณะบริหารธุรกิจในประเทศไทย|รายชื่อ]] • [[:หมวดหมู่:คณะบริหารธุรกิจในประเทศไทย|หมวดหมู่]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|โครงการ]] • [[สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย|สถานีย่อย]]
}}<noinclude>
[[หมวดหมู่:กล่องท้ายเรื่องสถานศึกษา]]
</noinclude>
187

การแก้ไข