ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหากัสสปะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| วันเกิด =
| วันประสูติ =
| สถานที่เกิด = หมู่บ้านมหาติตถะ [[แคว้นมคธ]]
| สถานที่ประสูติ = มหาติตถะ [[เมืองราชคฤห์]] [[แคว้นมคธ]]
| สถานที่บวช = [[ต้นไทร]]พหุปุตตนิโครธ ระหว่าง[[เมืองราชคฤห์]] กับ[[นาลันทา]]
| วิธีบวช = โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา
| สถานที่บรรลุธรรม = พหุปุตตเจดีย์
| ตำแหน่ง =
| เอตทัคคะ = ผู้มีธุดงค์มาก
| นิพพาน =
| สถานที่เสียชีวิต =
| สถานที่นิพพาน = [[ภุเขากุกกุฏสัมปาต]]
| ชาวเมือง =
| นามบิดา = กปิลพราหมณ์
| นามพระบิดา =
| นามพระราชบิดา =
| นามมารดา = สุมนเทวีพราหมณี
| นามพระมารดา =
| นามพระราชมารดา =
| วรรณะเดิม = [[พราหมณ์]]
| ราชวงศ์ =
| การศึกษา = จบ[[พระเวท]]
| อาชีพ =
| ชื่อสถานที่ = ประตูถ้ำสัตตบรรณคูหาข้างภูเขาเวภาระ กรุง[[ราชคฤห์]] [[แคว้นมคธ]] สถานที่ทำสังคายนาครั้งแรก
| หมายเหตุ =
}}
'''พระมหากัสสปะ''' เป็น[[พระอรหันต์]][[สาวก]]องค์หนึ่งของ[[พระโคตมพุทธเจ้า]] เป็น[[เอตทัคคะ]]ที่ทรงยกย่องและให้ถือเป็นแบบอย่างในด้าน'''ผู้มีทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์มาก'''<ref name="ปฐมวรรค">[http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/tpd20.htm ปฐมวรรค], พระสุตตัตนตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ๑๔. เอตทัคควรรค ๑. ปฐมวรรค</ref> ภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ท่านได้เป็นประธานในการ[[สังคายนาครั้งที่หนึ่งในศาสนาพุทธ]]
 
== ประวัติ ==
=== ก่อนบวช ===
'''พระมหากัสสปะ''' มีพระนามเดิมว่า '''ปิปผลิ''' เป็นบุตรของกปิลพราหมณ์และสุมนเทวีพราหมณี เกิดที่เมืองราชคฤห์ ตอนวัยเด็ก ขณะที่ปิปผลิกุมารได้วิ่งเล่นออกจากพระราชวังนั้น ได้เห็น[[ภิกษุ]]รูปหนึ่งกำลังทำ[[สมาธิ]] จึงเกิดความเลื่อมใส คิดอยากจะออกบวชในวัยหนุ่ม เมื่ออายุเข้าย่างสู่ 20 ปี ได้แต่งงานกับพราหมณีนามว่า[[พระภัททากปิลานี|ภัททกาปิลานี]] อาศัยอยู่ในเมือง[[สาคละ]] [[แคว้นมัททะ]] ซึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งตามมาขอ และทั้งก็ได้แต่งงานกันอย่างสมเกียรติ และหลังจากแต่งงาน ภัททกาปิลานีก็ได้มาอยู่ที่บ้านของปิปผลิภาณพ เมื่อมารดาบิดาของทั้งสองฝ่ายถึงแก่กรรม ทั้งสองจึงได้ออกบวชใน[[ศาสนาพุทธ]] ระหว่างเมือง[[ราชคฤห์]]กับ[[นาลันทา]] (บ้านเกิด[[พระสารีบุตร]])
พระมหากัสสปะมีนามว่า '''ปิปผลิ''' เป็นบุตรของกปิลพราหมณ์ เกิดที่หมู่บ้านมหาติตถะ แคว้นมคธ เมื่ออายุเข้าย่างสู่ 20 ปี มารดาบิดาของท่านรบเร้าให้ท่านแต่งงาน ท่านปฏิเสธเพราะตั้งใจว่าเมื่อดูแลมารดาบิดาจนทั้งสองเสียชีวิตแล้วก็จะออกบวช แต่มารดาบิดาของท่านยังยืนยันให้ท่านแต่งงานเพื่อดำรงวงศ์ตระกูล ปิปผลิจึงจ้างช่างหล่อทองคำเป็นรูปหญิงสาว ประดับด้วยผ้านุ่งสีแดง ดอกไม้ และเครื่องประดับต่าง ๆ แล้วบอกมารดาว่าถ้าหาหญิงสาวลักษณะตามรูปปั้นดีได้จึงจะยอมแต่งงาน มารดาของท่านจึงให้พราหมณ์ ๘ คนนำรูปหล่อไปตามหาหญิงสาวที่มีลักษณะตามนั้น เมื่อได้พบ[[พระภัททกาปิลานี|นางภัททากาปิลานี]] จึงแจ้งให้กบิลพราหมณ์ทราบ ปิปผลิและภัททาต่างไม่อยากแต่งงานจึงแอบส่งจดหมายขอให้อีกฝ่ายหาคู่ครองใหม่ แต่คนถือจดหมายได้แปลงข้อความในจดหมาย ทั้งสองจึงได้แต่งงานกันในที่สุด<ref name="อรรถกถาสูตรที่ ๔">[http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=146&p=4 อรรถกถาสูตรที่ ๔ ประวัติพระมหากัสสปเถระ], อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี วรรคที่ ๑</ref>
 
=== ออกบวช===
== การทำสังคายนา ==
วันหนึ่ง ปิปผลิไปตรวจนาเห็นฝูงนกจิกกินไส้เดือน จึงถามบริวารว่าบาปของสัตว์พวกนั้นตกแก่ใคร บริวารว่าตกแก่ท่านปิปผลิ เขาสังเวชใจว่าถ้าอกุศลกรรมแบบนี้ตกแก่ท่านแล้ว ต่อให้เวียนว่ายตายเกิดสักพันชาติก็คงไม่พ้นทุกข์ กลับถึงบ้านแล้วจึงบอกภรรยาว่าจะออกบวช ภรรยาของท่านก็จะออกบวชเช่นกัน ทั้งสองปลงผมนุ่งห่มผ้ากาสายะ ตั้งใจออกบวชเพื่ออุทิศพระอรหันต์ในโลก<ref name="จีวรสูตร">[http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/tpd16.htm จีวรสูตร], พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค [๕. กัสสปสังยุต]</ref>แล้วออกจากไปจนถึงทางแยกก็แยกกันเดินทาง ขณะที่แยกทางกันนั้นก็เกิดแผ่นดินไหว<ref name="อรรถกถาสูตรที่ ๔"/>
 
=== บรรลุอรหัตผล ===
หลังจากบวชได้ครบ 7 วัน เข้าวันที่ 8 พระมหากัสสปะก็พบพระพุทธเจ้าขณะประทับที่พหุปุตตเจดีย์ พระองค์ประทานโอวาทแก่ท่าน 3 ข้อ คือ<ref name="จีวรสูตร"/>
# มีหิริและโอตตัปปะอย่างแรงกล้าในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระ ผู้เป็นนวกะ ผู้เป็นมัชฌิมะ
# ฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศล จักกระทำธรรมนั้นทั้งหมดให้เป็นประโยชน์ มนสิการถึงธรรมนั้นทั้งหมด จักประมวลจิตมาทั้งหมด เงี่ยโสตสดับธรรม
# ไม่ละกายคตาสติที่ประกอบด้วยความยินดี
พระมหากัสสปะฟังแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ จากนั้นท่านนำผ้าสังฆาฏิของตนปูถวายพระพุทธเจ้าให้ทรงประทับนั่ง พระพุทธเจ้าจึงประทานผ้าป่านบังสุกุลให้ท่านใช้แทน ขณะนั้นแผ่นดินก็ไหวขึ้นเพราะไม่เคยมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประทานจีวรที่ทรงใช้แล้วแก่พระสาวก<ref name="อรรถกถาสูตรที่ ๔"/> พระมหากัสสปะประทับใจมากด้วยระลึกว่าท่านเป็น "''บุตรของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้เกิดแต่อก เกิดแต่พระโอษฐ์ เกิดแต่พระธรรม อันพระธรรมเนรมิตแล้ว เป็นธรรมทายาท ได้รับผ้าป่านบังสุกุลที่ใช้สอยแล้ว''"<ref name="จีวรสูตร"/>
 
== การทำปฐมสังคายนา ==
{{บทความหลัก|สังคายนาครั้งที่หนึ่งในศาสนาพุทธ}}
[[ไฟล์:Sattapanni.jpg|thumb|left|[[ถ้ำสัตบรรณคูหา]] สถานที่ทำสังคายนาครั้งแรก ]]
พระมหากัสสปเถระได้ทราบข่าวการ[[ปรินิพพาน]]ของพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วได้ 7 วัน ขณะที่ท่านกำลังเดินทางอยู่ ณ เมืองปาวาพร้อมด้วยหมู่ศิษย์จำนวนมาก เมื่อได้ทราบข่าวนั้น เหล่าศิษย์ของพระมหากัสสปะซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่ ได้ร้องไห้คร่ำครวญกัน ณ ที่นั้น จึงมีพระภิกษุบวชเมื่อแก่องค์หนึ่ง ชื่อว่า'''สุภัททะ''' ได้กล่าวขึ้นว่า "หยุดเถิด หยุดเถิด ท่านอย่าร่ำไรไปเลย พระสมณะนั้นพ้น (ปรินิพพาน) แล้ว เราจะทำอะไรก็ได้ตามพอใจ ไม่ต้องเกรงบัญชาใคร" พระมหากัสสปะได้ฟังเช่นนั้น คิดจะทำนิคคหกรรม (ทำโทษ) แต่เห็นว่ายังมิควรก่อน และดำริขึ้นว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพียง 7 วัน ก็มีผู้คิดที่จะทำให้เกิดความแปรปรวน หรือประพฤติปฏิบัติให้วิปริตไปจากพระธรรมวินัยเช่นนี้ จึงควรจะทำ[[สังคายนาในศาสนาพุทธ|สังคายนา]]และจะชักชวน[[พระอรหันต์]]เถระทั้งหลาย ซึ่งล้วนทันเห็นพระพุทธเจ้า ได้ฟังคำสอนของพระองค์มาโดยตรง เป็นผู้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้า และได้อยู่ในหมู่สาวกที่เคยสนทนาตรวจสอบกันอยู่เสมอ รู้ว่าสิ่งใดที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้มาประชุมกัน เพื่อช่วยกันแสดง ถ่ายทอด รวบรวม ประมวลคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วตกลงวางมติไว้ จากนั้นท่านจึงเดินทางไปยังเมือง[[กุสินารา]]เพื่อเป็นประธานในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ใช้เวลา 7 เดือน พระเจ้าอชาตศัตรู เป็นผู้อุปถัมภ์
 
 
== อ้างอิง ==
; เชิงอรรถ
* โอม รัชเวทย์. '''พระมหากัสสปะ ''' ฉบับการ์ตูนสี่สี. พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ:เครืออมรินทร์,๒๕๕๒
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[พระวิปัสสีพุทธเจ้า]]
* [[เอตทัคคะ]]
* [[พระอสีติมหาสาวก]]
* [[สังคายนาในศาสนาพุทธ]]
 
; บรรรานุกรม
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* ''พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย''
* [http://www1.mod.go.th/heritage/religion/priest/priest4.html ตำนาน เรื่อง พระมหากัสสปะ กับ พระเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า]
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{เรียงลำดับ|มหากัสสปะ}}
[[หมวดหมู่:ภิกษุชาวอินเดีย]]
[[หมวดหมู่:พระอรหันต์]]
[[หมวดหมู่:เอตทัคคะ]]