ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความเสมอภาคทางสังคม"

อย่างไรก็ดี พึงตระหนักว่า หลักความเสมอภาคนั้นต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเหนือประโยชน์ส่วนบุคคล เช่น หากเกิดความวุ่นวายไม่สงบขึ้น [[รัฐ]]อาจจำเป็นต้องใช้มาตรการบางอย่างระงับเหตุ และการใช้มาตรการดังกล่าวอาจสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติและขัดต่อหลักแห่งความเสมอภาคได้ ในทางกลับกัน การจะอ้างประโยชน์สาธารณะที่ถือว่ากระทบต่อหลักแห่งความเสมอภาคที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก เช่น [[เชื้อชาติ]] [[ศาสนา]] [[เพศ]] เป็นต้น ก็ไม่อาจทำได้ การเลือกปฏิบัติในเรื่องความเสมอภาคที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต้องเป็นไปเพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำที่ดำรงอยู่ หรือการให้คุณในทางบวก เพื่อชดเชยให้คนที่มีสถานะด้อยกว่าบุคคล เท่าเทียมกันมากขึ้น หลักการนี้เกิดจากแนวคิดของ[[จอห์น เอฟ. เคนเนดี|ประธานาธิบดีเคนเนดี้]] (John F. Kennedy) และ[[ลินดอน บี. จอห์นสัน|ประธานาธิบดีจอห์นสัน]] (Lyndon B. Johnson) ของ[[สหรัฐอเมริกา]] โดยมีการตรากฎหมายสิทธิพลเมือง (Civil Rights Act) ขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1964 และในปี ค.ศ. 1978 ศาลสูงสุด (Supreme Court) ของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินในคดี Regents of University of California V. Bakke ว่าการที่มหาวิทยาลัยสำรองที่นั่ง 16% ของคณะแพทยศาสตร์ให้แก่นักศึกษาผิวสีเป็นการกระทำที่ไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค เนื่องจากถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำที่ดำรงอยู่ นโยบายดังกล่าวของ[[จอห์น เอฟ. เคนเนดี|ประธานาธิบดีเคนเนดี้]] และ[[ลินดอน บี. จอห์นสัน|ประธานาธิบดีจอห์นสัน]] มีชื่อว่า “Affirmative Action” และยังใช้มาจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีข้อถกเถียงและผู้ไม่เห็นด้วยจำนวนมาก
 
== ตัวอย่างการนำไปใช้ในประเทศไทย ==
ประเด็นเรื่องความเสมอภาคปรากฏในการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ทั้งจากการชุมนุมของคนเสื้อแดงและการชุมนุมของกลุ่ม [[กปปส.]] งานของอภิชาต สถิตนิรามัย (2553) ที่ทำวิจัยเรื่อง ใครคือคนเสื้อเหลือง-เสื้อแดง ได้ศึกษากลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัด[[อุบลราชธานี]] [[นครปฐม]] [[เชียงใหม่]] ผลงานการวิจัยพบว่า เหตุผลหลักในการเข้าร่วมและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงคือ ร้อยละ 28.13 เข้าร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงเพราะไม่ชอบปัญหา[[สองมาตรฐาน]] จากข้อมูลดังกล่าวนี้ อภิชาต สถิตนิรามัย ได้สรุปว่า ความคับข้องใจแรกของกลุ่มคนเสื้อแดงก็คือ ความคับข้องใจทาง[[การเมือง]]ที่เกิดมาจากการดูถูกดูแคลน ความรู้สึกว่าตนเองถูกเลือกปฏิบัติ ไม่มีความเสมอภาค<ref>อภิชาต สถิตนิรามัย (2553). เผยงานวิจัย "ใครคือคนเสื้อเหลือง - เสื้อแดง". เข้าถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ใน http://prachatai.com/journal/2010/07/30362.</ref><ref>ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา (บรรณาธิการ) (2553). Red why : แดงทำไม. กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์.</ref>
{{ต้องการอ้างอิง-ส่วน}}
การเรียกร้องความเสมอภาคใน[[สังคมไทย]]นั้นมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ. 2475]] โดยในวันที่ยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จแล้วนั้น [[คณะราษฎร]]ได้แถลงหลักหกประการที่จะใช้เป็นแก่นแกนในการบริหารประเทศ โดยหลักข้อที่สี่ผู้ร่างได้เขียนไว้ว่า “จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน ไม่ใช่ให้พวกเจ้ามี[[สิทธิ]]ยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่” จากหลักการข้อนี้ของ[[คณะราษฎร]]จึงถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรากฐานความคิดมวลของชาติไทย เนื่องจากก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความเท่าเทียมกันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ การมีอภิสิทธิ์ การมีชนชั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่[[สังคมไทย]]เชื่อถือและยึดปฏิบัติ ภายหลัง[[การปฏิวัติสยาม]]แนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมก็ขยายตัวออกไปใน[[สังคมไทย]]
 
ประเด็นเรื่องความเสมอภาคปรากฏในการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ทั้งจากการชุมนุมของคนเสื้อแดงและการชุมนุมของกลุ่ม [[กปปส.]] งานของอภิชาต สถิตนิรามัย (2553) ที่ทำวิจัยเรื่อง ใครคือคนเสื้อเหลือง-เสื้อแดง ได้ศึกษากลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัด[[อุบลราชธานี]] [[นครปฐม]] [[เชียงใหม่]] ผลงานการวิจัยพบว่า เหตุผลหลักในการเข้าร่วมและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงคือ ร้อยละ 28.13 เข้าร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงเพราะไม่ชอบปัญหา[[สองมาตรฐาน]] จากข้อมูลดังกล่าวนี้ อภิชาต สถิตนิรามัย ได้สรุปว่า ความคับข้องใจแรกของกลุ่มคนเสื้อแดงก็คือ ความคับข้องใจทาง[[การเมือง]]ที่เกิดมาจากการดูถูกดูแคลน ความรู้สึกว่าตนเองถูกเลือกปฏิบัติ ไม่มีความเสมอภาค<ref>อภิชาต สถิตนิรามัย (2553). เผยงานวิจัย "ใครคือคนเสื้อเหลือง - เสื้อแดง". เข้าถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ใน http://prachatai.com/journal/2010/07/30362.</ref><ref>ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา (บรรณาธิการ) (2553). Red why : แดงทำไม. กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์.</ref>
 
ในอีกด้านหนึ่ง ระหว่างการชุมนุมของ [[กปปส.|“คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (กปปส.)]] ก็มีการกล่าวถึงประเด็นความเสมอภาค โดยเฉพาะความเสมอภาคในสิทธิเลือกตั้งของ[[คนไทย]]ว่าทุกคนควรมีหนึ่งเสียงเท่ากันหรือไม่ จนนำมาสู่วิวาทะเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์อย่างกว้างขวาง
 
แนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาค เป็นประเด็นสำคัญใน[[สังคมไทย]] ปัญหาสำคัญคือ ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้คนใน[[สังคม]]มีมุมมองต่อหลักความเสมอภาคแตกต่างกันไป บางคนเชื่อว่า [[มนุษย์]]ไม่อาจเสมอภาคกันได้โดยเปรียบเทียบว่าแม้แต่นิ้วของเราทั้ง 5 นิ้ว ยังยาวไม่เท่ากัน คำกล่าวเช่นนี้สะท้อนว่าผู้พูดไม่เข้าใจหลักการของความเสมอภาคที่ตั้งอยู่บนแนวคิดว่า ความเสมอภาคไม่ใช่ความเท่ากัน แต่หมายความว่า บุคคลย่อมไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือมีอภิสิทธิ์เพราะเหตุในเรื่อง[[เพศ]] ชาติกำเนิด [[เชื้อชาติ]] [[ภาษา]] ถิ่นอาศัย ความเชื่อ หรือความคิดเห็นในทางศาสนาหรือในทางการเมือง บุคคลย่อมไม่ถูกแบ่งแยกด้วยเหตุเพราะ[[ความพิการ]]เป็นสำคัญ
 
== อ้างอิง ==