ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
*'''ตรามหาวิทยาลัย''' เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า " SURINDRA RAJABHAT UNIVERSITY"
 
== ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน ==
ปรัชญา
*มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
วิสัยทัศน์
*เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดการศึกษาทุกระดับในสาขาวิชาการต่างๆ อย่างมีมาตราฐาน มีอิสระในการบริหารการจัดการเน้นการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่นและสากล เป็นแหล่ง วิทยบริการและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ปณิธาน
*แหล่งวิทยาการ มาตรฐานการศึกษา งานวิจัยก้าวหน้า ศูนย์รวมภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 
== สถานที่ตั้ง ==
32,569

การแก้ไข