ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
องค์การหมายถึง การนำเอาส่วนต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันมารวมกันอย่างมีระเบียบ หรือเป็นการรวมกลุ่มกันอย่างมีเหตุผลของบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการให้การดำเนินงานลุล่วงไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการใช้อำนาจการบริหารที่ชัดเจนมีการแบ่งงานและหน้าที่ มีลำดับขั้นของการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบ
ในทาง[[เศรษฐศาสตร์]] '''องค์การ''' หรือ '''องค์กร''' ({{lang-en|organization}}) หมายถึง บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน และดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยมีทั้ง '''องค์การที่แสวงผลกำไร''' คือองค์การที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อการแข่งขันทาง[[เศรษฐกิจ]] เช่น [[บริษัท]] [[ห้างหุ้นส่วน]] [[ห้างสรรพสินค้า]] ร้านค้าต่างๆ และ '''องค์การที่ไม่แสวงผลกำไร''' คือองค์การที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก เช่น [[สมาคม]] [[สถาบัน]] [[มูลนิธิ]] เป็นต้น
 
โดยเริ่มแรกนั้น คำว่า "องค์การ" เดิมเป็นศัพท์บัญญัติมาจากคำภาษาอังกฤษ organization ในขณะที่ คำว่า "องค์กร" เป็นศัพท์บัญญัติมาจากคำว่า organ โดยที่องค์กรหมายถึงหน่วยย่อยขององค์การ<ref>[http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1203 องค์กร-องค์การ] - ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ</ref> แต่ในปัจจุบันใช้ในความหมายเดียวกัน ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
 
== อ้างอิง ==
{{หนังสือ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน(อนันท์ งามสะอาด)}
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:องค์การ| ]]
ผู้ใช้นิรนาม