ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ของแข็ง"

เพิ่มขึ้น 66 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
 
===ลักษณะทั่วไปของของแข็ง===
#ลักษณะทั่วไปของของแข็งซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกับชีวิตประจำวันและเห็นกันอยู่ทั่ว ๆ ไป ได้แก่ลักษณะที่แข็งแกร่ง มีรูปร่างที่แน่นอนไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ ปริมาตรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกกดดัน และการแพร่ของของแข็งเกิดขึ้นได้ช้ามากเมื่อเปรียบเทียบกับแก็สหรือของเหลว ซึ่งสมบัติเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าอะตอมหรือโมเลกุลที่ประกอบขึ้นเป็นของแข็งอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนและใกล้ชิดกันมากสารต่างๆ เช่นโซเดียมคลอไรด์ น้ำตาล กำมะถัน นอกจากจะมีสมบัติดังกล่าวแล้ว ยังมีรูปร่างลักษณะที่เด่นชัดในรูปของผลึก ผลึกของแต่ละสารจะมีพื้นผิวซึ่งทำมุมกันด้วยค่าที่แน่นอน ผลึกใหญ่เมื่อทำให้เล็กลง เช่น โดยการบด ผลึกเล็ก ๆ ที่ได้ก็ยังรักษาลักษณะของผลึกเดิมอยู่ สารบางอย่างอาจมีผลึกได้หลายรูปแบบ ปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกว่า ปรากฏการณ์อัญรูป (polymorphismหรือ allotropyถ้าเป็นธาตุ) เช่น แคลเซียมคาร์บอนเนตที่อุณหภูมิต่ำจะมีรูปผลึก เป็นรอมโบฮีดรอล (rombohedral) แต่ถ้าผลึกที่อุณหภูมิสูงจะมีรูปผลึกเป็นออร์โทรอมบิก (orthorhombic) ส่วนผลึกของ NaF, KCl, RbBr, Mgo และ Casต่างก็มีรูปผลึกเป็นเดียวกันกับรูปผลึกของของ NaClส่วน SrCl<sub>2</sub>, CdF<sub>2</sub>, PbF<sub>2</sub>, ZrO<sub>2</sub>และThO<sub>2</sub> ต่างก็มีรูปผลกเป็นอย่างเดียวกันกับ CaF<sub>2</sub>ปรากฏการณ์ที่สารต่างกันแต่มีรูปผลึกแบบเดียวกันเรียกว่า ภาวะรูปร่างเหมือนกัน (isomorphism)
#ลักษณะสำคัญของผลึกคือการเรียงตัวอย่างมีระเบียบของอะตอม ไอออน หรือโมเลกุลในผลึกนั้น ๆ ของแข็งไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในลักษณะที่เป็นผลึกเสมอไป อาจเป็นของแข็งที่ไม่มีรูปผลึกเรียกว่า ของแข็งอสัณฐาน (amorphous solid) ตัวอย่างเช่น แก้ว ยาง พลาสติก ของแข็งดังกล่าวมีสมบัติที่เป็นของแข็งทั่วไป เช่น มีความแข็งแกร่ง มีรูปร่างที่ไม่ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ การแพร่เกิดขึ้นได้ช้า แต่ขาดความมีรูปทรงคณิตที่แน่นอนในตัวของแข็งเอง และที่สำคัญก็คือของแข็งอสัณฐานมีสมบัติบางอย่าง เช่น ดรรชนีหักเห การนำไฟฟ้า และอื่น ๆ เหมือนกันหมดทุกทิศทาง ลักษณะที่ไม่ขึ้นกับทิศทางเช่นนี้เรียกว่า ไอโซโทรปี(isotropy) ซึ่งตามปกติจะพบในแก็สหรือในของเหลว ส่วนของแข็งที่เป็นผลึกนั้นสมบัติในทิศทางที่ต่างกันจะแตกต่างกันไปด้วย ลักษณะหลังนี้เรียกว่า แอนไอโซโทรปี (anisotropy) ลักษณะที่เป็นแอนไอโซโทรปีนี้จะชี้ให้เห็นว่าผลึกจะต้องมีการเรียงตัวในทิศทางต่าง ๆ ที่แน่นอนและเป็นระเบียบ สมบัติอีกอย่างหนึ่งของผลึกที่สำคัญคือ มีจุดหลอมเหลวที่เด่นชัดเมื่อของแข็งหลอมตัวเป็นของเหลว ส่วนของแข็งอสัณฐานเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวจะมีจุดหลอมเหลวที่ไม่เด่นชัด กล่าวคือจะค่อย ๆ ๆอ่อนตัวและในที่สุดจะเริมไหลได้
 
4

การแก้ไข