ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาธิปไตย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{legend|green|รัฐที่มองว่าตนปกครองระบอบประชาธิปไตย}}
{{legend|red|รัฐที่มิได้มองว่าตนปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ [[วาติกัน]] [[ประเทศซาอุดิอาระเบีย]] [[ฟิจิ]]และ[[บรูไน]]}}]]
ประชาธิปไตย คือ สิทธิ (ไม่ใช่หน้าที่) (แล้วถ้าคนไม่รู้หน้าที่ของตัวเอง รู้แต่จะเรียกร้องสิทธิ มันจะช่วยให้ประเทศเจริญได้อย่างไร มีประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยใดบ้างที่คนไม่รู้หน้าที่แล้วเจริญได้?) และเสรีภาพ (ไม่ใช่เบียดเบียน) ภายในบริเวณ(ครอบครัว) ที่มีขอบเขตแน่นอน(Privacy) ให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียม บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นไม่ได้ และ หน้าที่จะเป็นตัวบังคับสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย ให้เป็นประชาธิปไตยบนแผ่นดิน.
 
'''ประชาธิปไตย'''เป็น[[ระบอบการปกครอง]]แบบหนึ่งซึ่งการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของ[[พลเมือง]] (Majority Vote) ผู้เป็นเจ้าของ[[อำนาจอธิปไตย]] โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไปใช้อำนาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และกำหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงความยินยอมและเจตนาของตนเท่าเทียมกัน
ผู้ใช้นิรนาม