ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! ชื่อวัด !! จังหวัด !! ภูมิภาค !! นิกาย !! สร้อยนามต่อท้าย !! เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
|-
| [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || พระราชวชิราภรณ์เทพวีราภรณ์ (รักษาการ)
|-
| [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || พระธรรมสุธี
| [[วัดพระพุทธบาท]] || สระบุรี || ภาค 2 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || พระธรรมปิฎก
|-
| [[วัดพระปฐมเจดีย์]] || นครปฐม || ภาค 14 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || พระธรรมปริยัติพรหมเวที
|-
| [[วัดบวรนิเวศวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร || สมเด็จพระวันรัต (รักษาการ)
| [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร || พระเทพกิตติเวที (รักษาการ)
|-
| [[วัดราชโอรสาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร || พระธรรมกิตติวงศ์มหาโพธิวงศาจารย์
|-
| [[วัดเสนาสนาราม]] || พระนครศรีอยุธยา || ภาค 2 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร || พระราชเมธากรกวี
18

การแก้ไข