ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโคกโพธิ์ไชย"

อำเภอโคกโพธิ์ไชยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอมัญจาคีรี]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับอำเภอมัญจาคีรี และ[[อำเภอชนบท]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอแวงใหญ่]] และ[[อำเภอคอนสวรรค์]] ([[จังหวัดชัยภูมิ]])
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับอำเภอคอนสวรรค์ และ[[อำเภอแก้งคร้อ]] (จังหวัดชัยภูมิ)
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม