ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:เอตทัคคะบุคคล ไปยัง หมวดหมู่:เอตทัคคะ)
# [[พระมหาโสณาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร
# [[พระมหาสกุลาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ
# [[พระนางยโสธรา|พระมหาภัททากุณฑลเกสีเกสาเถรี (พระนางยโสธรา)]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
# [[พระมหาภัททกาปิลานีเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได้)
# [[พระมหาภัททากัจจานาเถรี|พระนางยโสธรา]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้บรรลุมหาภิญญา
ผู้ใช้นิรนาม