ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโกซางะ"

** พระราชโอรสองค์ที่ 11 : เจ้าชายมะซะตะกะ (Imperial Prince Masataka)
** พระราชโอรสองค์ที่ 13 : เจ้าชายซะดะโยะชิ (Imperial Prince Sadayoshi)
* นางสนองพระโอษฐ์ : ไทระ โนะ มุเนะโกะ (Taira no Muneko) ธิดาของ ไทระ โนะ มุเนะโมะโตะ (Taira no Munemoto)
** พระราชโอรสองค์ที่ 8 : [[เจ้าชายมุเนะตะกะ]] (ต่อมาคือ [[โชกุน]] คนที่ 6 แห่ง [[รัฐบาลโชกุนคะมะกุระ]])
 
== เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพ ==
 
ผู้ใช้นิรนาม