ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบอบทักษิณ"

 
== คำจำกัดความ ==
[[เกษียร เตชะพีระ]] เป็นผู้ให้นิยามคำว่าระบอบทักษิณ<ref>เกษียร เตชะพีระ, "ระบอบสมบูรณาญาสิทธิทุนจากการเลือกตั้ง", [[มติชน (หนังสือพิมพ์)|มติชนรายวัน]] ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2546. อ้างอิงตาม เกษียร เตชะพีระ, "ระบอบทักษิณ", [[ฟ้าเดียวกัน]] ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มค-มีค 2547.</ref>เป็นคนแรก{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}} โดยนิยามว่าเป็นระบอบอาญาสิทธิทุนนิยมจากการเลือกตั้ง (elected capitalist absolutism) โดยคำนิยามดังกล่าวสามารถแยกอธิบายองค์ประกอบออกเป็นสองส่วนคือ 1. มีลักษณะสมบูรณาญาสิทธิทุนในแง่การใช้อำนาจการเมือง 2. มีหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการเมืองของชนชั้นนายทุน
 
หลังจากนั้นได้มีการพยายามให้นิยามกับคำว่าระบอบทักษิณอีกหลายแบบ ยกตัวอย่างเช่น ในความคิดของ อ. [[แก้วสรร อติโพธิ]] ได้ให้คำจำกัดความไว้ 4 ข้อ <ref>[http://files.thaiday.com/download/stop.pdf คำจำกัดความและรายละเอียดของระบอบทักษิณ โดย อ.แก้วสรร อติโพธิ]</ref> ดังนี้
2,513

การแก้ไข