ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[พ.ศ. 2547]] ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงานเลขานุการคณะ และ 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์
* [[พ.ศ. 2552]] ได้หลอมรวมและแบ่งส่วนราชการเป็น 1 สำนักงานคณะ 3 ศูนย์ และ 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร และภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ<ref> [http://www.agri.cmu.ac.th/main/intro.asp ประวัติความเป็นมาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] </ref>
* [[พ.ศ. 2558]] ได้มีการแบ่งหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 1 สำนักงานคณะ 5 ภาควิชา และ 4 ศูนย์ ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ภาควิชาเกษตรที่สูงและทัรพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คราวประชุมที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
 
== พื้นที่ดูแล ==
ผู้ใช้นิรนาม