ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปริญญาเอก"

(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
 
== คุณสมับติผู้ศึกษา ==
# สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตตามสาขาวิชาที่หลักสูตรกำหนดจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการดุษฎีบัณฑิต<ref>http://www.dpu.ac.th/admissions/doctor/</ref> หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง
# ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
<br />
# กรณี ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสำเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรง จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานของแต่ละสาขาวิชา ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้อำนวยการหลักสูตร
 
# ผู้เข้าศึกษาต่อ จำเป็นต้องทำการทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยนั้นๆเป็นผู้รับสมัคร เช่น CUtest KUtest หรือใช้คะแนนอื่นใด เช่น TOEIC TOFEL เป็นต้น
 
== การใช้คำนำหน้า ==
5,087

การแก้ไข