ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปริญญาเอก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''ปริญญาเอก''' {{en:Doctorate}}เป็นชื่อเรียกนำหน้า การเรียนการสอนในมหาว...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==การเรียนการสอน==
ในการเรียนปริญญาเอก เป็นการนำข้อมูลจากการเรียนทั้งตรีและโท หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง มาวิจัยและสังเกตุ แบ่งแยก ทั้งแบบปฏิบัติการและการอภิปรายร่วมกัน โดยจะเป็นการลงรายละเอียด ที่ขั้นสูงและแยกส่วนมากขึ้น โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้<ref>http://w3.chula.ac.th/admission/doctor/index.htm</ref>
 
==คุณสมับติผู้ศึกษา==
สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตตามสาขาวิชาที่หลักสูตรกำหนดจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการดุษฎีบัณฑิต<ref>http://www.dpu.ac.th/admissions/doctor/</ref>
<br />
 
ผู้เข้าศึกษาต่อ จำเป็นต้องทำการทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยนั้นๆเป็นผู้รับสมัคร เช่น CUtest KUtest หรือใช้คะแนนอื่นใด เช่น TOEIC TOFEL เป็นต้น
 
==การใช้คำนำหน้า==
ผู้จบปริญญาเอก สามารถในคำนำหน้าได้ว่า '''ด.ร.''' ด็อกเตอร์ ทับศัพท์ Doctor โดยใช้ตัวยย่อภาษาอังกฤษ Ph.dD<ref>http://www.phd.ru.ac.th/light/king2014.php</ref>
 
==วิชาเอกที่เปิดสอนในประเทศไทย==
*คณะ[[วิศวกรรมศาสตร์]]
*คณะ[[อักษรศาสตร์]]
*คณะ[[วิทยาศาสตร์]]
*คณะ[[รัฐศาสตร์]]
*คณะ[[สถาปัตยกรรมศาสตร์]]
*คณะ[[พาณิชยศาสตร์และการบัญชี]]
*คณะ[[นิเทศศาสตร์]]
*คณะ[[เศรษฐศาสตร์]]
*คณะ[[แพทยศาสตร์]]
*คณะ[[สัตวแพทยศาสตร์]]
*คณะ[[ทันตแพทยศาสตร์]]
*คณะ[[เภสัชศาสตร์]]
*คณะ[[นิติศาสตร์]]
*คณะ[[ศิลปกรรมศาสตร์]]
*คณะ[[พยาบาลศาสตร์]]
*คณะ[[สหเวชศาสตร์]]
*คณะ[[จิตวิทยา]]
*คณะ[[วิทยาศาสตร์การกีฬา]]
*[[ประชากรศาสตร์]]<ref>http://w3.chula.ac.th/admission/doctor/index.htm</ref>
*คณะ[[ครุศาสตร์]]
*[[วิทยาศาสตร์สาธารณสุข]]
*คณะ[[เทคโนโลยีสารสนเทศ]]<ref>http://admission.kmutt.ac.th/doctoral/archives/3389</ref>
 
 
==รายการอ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ปริญญา]]
[[หมวดหมู่:ปริญญาเอก]]
5,087

การแก้ไข