ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

! width="300" style="background: darkslateblue; color: white;"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<center><b>1</b></center>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<b>คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต</b> <br>
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|พ.ศ. 2535 - 2540
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|<center><b>2<b/></center>
| valign = "top" style="background: yellow; "|<b>นางสาวสุมาลี เถียรทอง</b>
| valign = "top" style="background: yellow; "|พฤษภาคม 2540 –พฤศจิกายน 2543
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<center><b>3</b></center>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<b>นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา </b>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|พฤศจิกายน 2543 –พฤศจิกายน 2546
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|<center><b>4</b></center>
| valign = "top" style="background: yellow; "|<b>นายจุฬา จี้เพชร </b>
| valign = "top" style="background: yellow; "|พฤศจิกายน 2546 –มีนาคม 2548
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<center><b>5</b></center>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<b>นายนเรศ สายหล้า </b>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|มีนาคม 2548 – เมษายน 2551
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|<center><b>6</b></center>
| valign = "top" style="background: yellow; "|<b>นางอุไร เอี่ยมสอาด</b>
| valign = "top" style="background: yellow; "|เมษายน 2551- 30 กันยายน 2554
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<center><b>7</b></center>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<b>นายประทีป จำปาศรี</b>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|1 ตุลาคม 2554 - 26 มกราคม 2558
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|<center><b>8</b></center>
| valign = "top" style="background: yellow; "|<b>นายเฉลา พวงมาลัย</b>
| valign = "top" style="background: yellow; "|<b>28 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน</b>
|-
138

การแก้ไข