ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

{| class="toccolours" width=750
|-
! width="15050" style="background: darkslateblue; color: white;"| ลำดับที่
! width="300350" style="background: darkslateblue; color: white;"| รายนามผู้อำนวยการ
! width="300" style="background: darkslateblue; color: white;"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<center>1</center>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต <br>
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2535 - 2540
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|พ.ศ. 2535 - 2540
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|<center>2</center>
| valign = "top" style="background: yellow; "|นางสาวสุมาลี เถียรทอง
| valign = "top" style="background: yellow; "|พฤษภาคม 2540 –พฤศจิกายน 2543
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<center>3</center>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|พฤศจิกายน 2543 –พฤศจิกายน 2546
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|<center>4</center>
| valign = "top" style="background: yellow; "|นายจุฬา จี้เพชร
| valign = "top" style="background: yellow; "|พฤศจิกายน 2546 –มีนาคม 2548
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<center>5</center>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|นายนเรศ สายหล้า
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|มีนาคม 2548 – เมษายน 2551
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|<center>6</center>
| valign = "top" style="background: yellow; "|นางอุไร เอี่ยมสอาด
| valign = "top" style="background: yellow; "|เมษายน 2551- 30 กันยายน 2554
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<center>7</center>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|นายประทีป จำปาศรี
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|1 ตุลาคม 2554 - 26 มกราคม 2558
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|<center>8</center>
| valign = "top" style="background: yellow; "|นายเฉลา พวงมาลัย
| valign = "top" style="background: yellow; "|<b>28 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน</b>
|-
|}
138

การแก้ไข