ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

* พ.ศ. 2556 ในปีการศึกษา1/2556 ทางโรงเรียนได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เพื่อเป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จำนวน 1 ห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
=== ทำเนียบผู้บริหาร ===
{| class="toccolours" width=700
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
|-
 
! width="100" style="background: darkslateblue; color: white;"| ลำดับที่
# คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2535 - 2540
! width="300" style="background: darkslateblue; color: white;"| รายนามผู้อำนวยการ
# นางสาวสุมาลี เถียรทอง พฤษภาคม 2540 – พฤศจิกายน 2543
! width="300" style="background: darkslateblue; color: white;"| วาระการดำรงตำแหน่ง
# นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา พฤศจิกายน 2543 – พฤศจิกายน 2546
|-
# นายจุฬา จี้เพชร พฤศจิกายน 2546 – มีนาคม 2548
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|1
# นายนเรศ สายหล้า มีนาคม 2548 – เมษายน 2551
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต <br>
# นางอุไร เอี่ยมสอาด เมษายน 2551- 30 กันยายน 2554
# คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2535 - 2540
# [[นายประทีป จำปาศรี]] 1 ตุลาคม 2554 - 26 มกราคม 2558
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|พ.ศ. 2535 - 2540
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|2
| valign = "top" style="background: yellow; "|นางสาวสุมาลี เถียรทอง
| valign = "top" style="background: yellow; "|พฤษภาคม 2540 –พฤศจิกายน 2543
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|3
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|พฤศจิกายน 2543 –พฤศจิกายน 2546
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|4
| valign = "top" style="background: yellow; "|นายจุฬา จี้เพชร
#| นายจุฬาvalign จี้เพชร= "top" style="background: yellow; "|พฤศจิกายน 2546 – มีนาคม 2548
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|5
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|นายนเรศ สายหล้า
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|มีนาคม 2548 – เมษายน 2551
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|6
| valign = "top" style="background: yellow; "|นางอุไร เอี่ยมสอาด
| valign = "top" style="background: yellow; "|เมษายน 2551- 30 กันยายน 2554
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|7
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|นายประทีป จำปาศรี
#| [[นายประทีปvalign = จำปาศรี]]"top" style="background: lemonchiffon; "|1 ตุลาคม 2554 - 26 มกราคม 2558
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|8
| valign = "top" style="background: yellow; "|นายเฉลา พวงมาลัย
| valign = "top" style="background: yellow; "|28 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน
|-
|}
 
== อัตลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียน ==
138

การแก้ไข