ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองสงขลา"

อำเภอเมืองสงขลามีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอสิงหนคร]]
* '''ทิศตะวันออก''' จดจรด[[อ่าวไทย]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอจะนะ]] [[อำเภอนาหม่อม]] และ[[อำเภอหาดใหญ่]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับอำเภอหาดใหญ่และ[[อำเภอบางกล่ำ]]
ผู้ใช้นิรนาม