ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ"

แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบดังเดิมมักนิยมใช้ [[การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ]] (Procedural Programming) ซึ่งให้ความสำคัญกับขั้นตอนกระบวนการที่ทำ โดยแบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนๆตามลำดับขั้นตอนการทำงาน แต่แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นให้ความสำคัญกับ ข้อมูล(data) และ พฤติกรรม(behavior) ของวัตถุ และความสัมพันธ์กันระหว่างวัตถุกันมากกว่า
 
== เปรียบเทียบแนวคิดระหว่างการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ และเชิงวัตถุ ลึกรับไม่มีการคาดการเอาไว้ ==
 
ตัวอย่างตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
- หน่วยแสดงผลและรอรับคำสั่ง มีหน้าที่รอรับคำสั่ง และแสดงผลเงินที่หยอดเข้ามา
หมายเหตุ ตัวอย่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างโดยสังเขป
 
 
== แนวทางการออกแบบและแก้ปัญหา ==
ผู้ใช้นิรนาม