ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==คณะกรรมการสถานศึกษา==
1. พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ คงตระกลู กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ บางท่าไม้ กรรมการ
4. นายบัญชา เลิศศักดิ์ศรีสกุล กรรมการ
5. นายวิบูลย์ น้ำชัยศรี กรรมการ
6. นายบุญทวี อุปพันธ์พงศ์ชัย กรรมการ
7. นายวิมล บุญนาค กรรมการ
8. นายสุรัตน์ พจสุวรรณ กรรมการ
9. นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา กรรมการ
10. นางสาวประคอง สุพิรพยพฤนท์ กรรมการ
11. นายศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมไนย กรรมการ
12. นายพิษณุ รัตน์วิจิตต์เวช กรรมการ
13. พระทวีศักดิ์ วชิรสกโก กรรมการ
14.นายวิไลย์ บุญเรือง กรรมการ
==บุคลากร==
ผ.อ. สมเกียรติ รั้วมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายกิตติชัย มรรคเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
นายวิเศษ แก้วกระจาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสมพิณ ไทยวัฒนธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางสาวพิมพ์อภิญญา อรุณรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายไชยศ ทิพย์อุทัย
นายพีระศักดิ์ ไพศาลนันท์
นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล
นางอุริยา เกตุแก้ว
นายธวัชชัย เพ็ชนี
นางสุรีย์ ดิเรกโชติพงษ์
นางพีรพร ย้งปรีชา
นายนาวี พูดขุนทด
นางสาวจารุวรรณ ศิริพจนาวรรณ
นางสาวฉัตรยา จันทสี
นางสาวปิยพร อินทรักษ์
นางสาวธัญญธร พงษ์ประวัติ
นางสาวอุทุมพร หงษ์ศรี
นางสาวกัลยา อุ่นภักดิ์
นางสาวชนามาศ แผลงเดชา
นางสาววันเพ็ญ ชัยวงษา
นางสาวแสงเดือน บุญเฮง
นางมลฑา วรรณชัย
นายพงษ์ศักดิ์
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
54

การแก้ไข