ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

 
=== โปรแกรมวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ===
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ระดับปริญญาโท
*สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยราลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 7 สาขาวิชา ได้แก่
*สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร
* สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
* สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
* การบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.)
* การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
* สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
* เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
* การสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
* หลักสูตรและการสอน
*สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
* ยุทธศาสตร์การพัฒนา
* สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ระดับปริญญาเอก
*สาขาวิชาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา คือ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)
*ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
* การสาขาวิชาการวิจัยและเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
* สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม.)
*สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารองค์กรท้องถิ่น
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)
*สาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)
*สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
*สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
== บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัย ==
108

การแก้ไข