ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

=== โปรแกรมวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ===
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยราลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 7 สาขาวิชา ได้แก่
1. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 
2. การบริหารการศึกษา
1. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3. การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
2. การบริหารการศึกษา
4.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3. การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
45. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอุตสาหกรรม
6. หลักสูตรและการสอน
5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6. หลักสูตรและการสอน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
== บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัย ==
108

การแก้ไข