ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดจันทบุรี"

===การศึกษา===
{{ดูเพิ่มที่|รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี}}
สถาบันการศึกษาในจังหวัดจันทบุรีมีทั้งที่ดำเนินการโดยหน่วยงานทางภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยในส่วนภาคเอกชนมีองค์กรทางศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมจัดการศึกษาด้วย ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใช้[[ภาษาไทย]]และ[[ภาษาอังกฤษ]] เป็นหลัก และมีการสอดแทรก[[ภาษาจีน]]และภาษาใน[[ทวีปยุโรป]]อื่น ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย โรงเรียนประจำจังหวัดของจันทบุรีมีทั้งสิ้น 2 แห่งคือ[[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี]] (โรงเรียนประจำจังหวัดชาย) และ[[โรงเรียนศรียานุสรณ์]] (โรงเรียนประจำจังหวัดหญิง)<ref>{{cite web|url=http://www.bj.ac.th/main/?name=aboutus&file=history|title=ประวัติโรงเรียน และที่ตั้ง|publisher=โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี|date=22 December 2014}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.siya.ac.th/websiya/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=57|title=ประวัติโรงเรียน|publisher=โรงเรียนศรียานุสรณ์|date=22 December 2014}}</ref>
 
ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีที่เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตมีอยู่หลายแห่ง เช่น [[มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี]] [[มหาวิทยาลัยบูรพา]] วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก]] วิทยาเขตจันทบุรี [[สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]] (วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี) [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] (ศูนย์วิทยพัฒนาจันทบุรี) เป็นต้น