ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==ประวัติ[[โรงเรียน]]==
[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ เป็น[[โรงเรียน]]สังกัด[[กรมสามัญศึกษา]]เดิม ปัจจุบัน[[สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[[สมุทรสาคร]] ตั้งอยู่ ณ บริเวณ[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] ใกล้[[คลองดำเนินสะดวก]] ตำบลยกกระบัตร [[อำเภอบ้านแพ้ว]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]]
เดิม[[โรงเรียโรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์เป็น[[โรงเรียน]]ราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นโดย พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาส[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] เมื่อวันที่ [[20 พฤษภาคม]] [[พ.ศ.2500]] ใช้ชื่อว่า " [[โรงเรียน]]สุปัญญาศึกษา"[[อักษรย่อ]] "[[ส.ป.]]" ต่อมาในวันที่ [[27 พฤษภาคม]] [[พ.ศ.2518]] ได้โอนมาเป็น[[โรงเรียนรัฐบาล]] สังกัดกองการมัธยมศึกษา [[กรมสามัญศึกษา]] ในสมัยที่มี ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]] ได้ชื่อใหม่ว่า " [[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์" เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้ก่อตั้ง[[โรงเรียน]] ใช้[[อักษรย่อ]] "[[พ.ร.]]"
ในระยะแรกที่ได้รับโอนยังไม่มีอาคารเรียน จึงต้องอาศัย "อาคารสุปัญญาศึกษา" ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] ทำการสอนไปพลางก่อน อาคารเรียนนี้เป็นตึก 2 ชั้น ขนาด 10 ห้องเรียน
ต่อมาในปี [[พ.ศ.2519]] คณะกรรมการการศึกษาของ[[โรงเรียน]] ซึ่งประกอบด้วยพระครูพิพัฒน์สาครธรรม (พระมงคลพิพัฒน์ สมณศักดิ์ขณะนั้น) นายไพศาล อั๋นประเสริฐ นายวรชาติ อมตพร ศึกษาธิการ[[อำเภอบ้านแพ้ว]] และคณะกรรมการวัดพิจารณาเห็นพ้องกันว่า [[โรงเรียน]]นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่แคบๆ มีเนื้อที่น้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของ[[โรงเรียน]]ในอนาคต จึงได้ร่วมกันวางโครงการจัดหาที่ดินแห่งใหม่มอบให้ทาง[[โรงเรียน]]จัดการศึกษา โดยร่วมกันจัด "ทอดผ้าป่าที่ดิน" ได้เงินจำนวน 250,000 บาท นำไปซึ้อที่ดิน[[เอกชน]]ที่ติดกับวัด จำนวน 37[[ไร่]] 2 [[งาน]] 60[[ ตารางวา]]
 
พระพุทธรูปประจำ[[โรงเรียน]]
พระศรีสมุทรสาครภูมิบาล พระพุทธสีวลี และ[[หลวงพ่อโต]][[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] เป็นพระประธานประดิษฐานที่วิหารหน้า[[คลองดำเนินสะดวก]] เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาว[[บ้านแพ้ว]] และของ[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
 
ผู้อุปการคุณแก่[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
1. พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาส[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]]
2. พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ รองเจ้าอาวาส[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]]
3. สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า [[ส.ป.]][[พ.ร.]]
4. [[คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน]]
 
ขนาด
[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ มีเนื้อที่ 37 [[ไร่]] 26 [[ตารางวา]] ซึ่งเป็นพื้นเนื้อที่ของพื้นที่[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้
1. อาคารเรียนแบบถาวร 216 ค จำนวน 1 หลัง
2. อาคารถาวร CS 208 B จำนวน 1 หลัง
54

การแก้ไข