ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== รายนาม (สมเด็จ) พระพุฒาจารย์ ==
ในสมัยรัตนโกสินทร์ มีพระราชาคณะได้พระราชทานสมณศักดิ์ที่ (สมเด็จ) พระพุฒาจารย์ ดังนี้<ref>[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์]], ''เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑'', กรมศิลปากร, 2545</ref><ref>กรมศิลปากร, ''เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒'', กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2545</ref>
{|class="wikitable"
|-
! ลำดับ || รายนาม || วัด || จังหวัด || ปีที่รับสมณศักดิ์
|-
| align = "center" | 1 || พระพุฒาจารย์ || [[วัดอมรินทรารามวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || ?
|-
| align = "center" |2 || พระพุฒาจารย์ (อยู่) || [[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || ?
|-
| align = "center" |3 || พระพุฒาจารย์ (เป้า)<br>สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เป้า) || [[วัดอินทารามวรวิหาร]]<br>วัดธรรมาวาส || [[กรุงเทพมหานคร]]<br>[[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] || ?<br/ >พ.ศ. 2363
|-
| align = "center" |4 || พระพุฒาจารย์ (สน)<br>สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน) || [[วัดเกษอาวาสวรวิหารสระเกศราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2386<br/ >พ.ศ. 2394
|-
| align = "center" |5 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)]] || [[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2407
|-
| align = "center" |6 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก)]] || [[วัดศาลาปูนวรวิหาร]] || [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] || พ.ศ. 2422
|-
| align = "center" |7 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี อโนมสิริ)]] || [[วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2430
|-
| align = "center" |8 || [[หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์)]] || [[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2437
|-
| align = "center" |9 || [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร]] ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์|| [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2443
|-
| align = "center" |10 || [[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ)]] || [[วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2444
|-
| align = "center" |11 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว จนฺทสิริ)]] || [[วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2448
|-
| align = "center" |12 || [[พระพุฒาจารย์ (มา อินฺทสโร)]] || [[วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2456
|-
| align = "center" |13 || [[สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (จ่าย ปุณฺณทตฺโต)]] || [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2465
|-
| align = "center" |14 || [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (แพ ติสฺสเทโว)]] || [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2466
|-
| align = "center" |15 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร)]] || [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2472
|-
| align = "center" |16 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร)]] || [[วัดอนงคารามวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2488
|-
| align = "center" |17 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน)]] || [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2500
|-
| align = "center" |18 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน ฐิตญาโณ)]] || [[วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2506
|-
| align = "center" |19 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)]] || [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2520
|-
| align = "center" |20 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]] || [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2528
|-
| align = "center" |21 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]] || [[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2533
|-
| align = "center" |22 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)]] || [[วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2557
|}
 
 
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระพุฒาจารย์| ]]
{{แก้กำกวม}}