ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา '''พระพุทธาจารย์''' เป็นราชทินนาม[[พระราชาคณะ]]เจ้าคณะ[[อรัญวาสี]] มีผู้ได้รับพระราชทานราชทินนามสมณศักดิ์นี้สืบมา จนถึง พ.ศ. 2394 [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์พระพุทธาจารย์ (สน) เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏที่สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นรูปแรก<ref>วิเชียร อากาศฤกษ์ และ สุนทร สุภูตะโยธิน, ''ประวัติ สมณศักดิ์ และ พัดยศ'', กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2528, หน้า 33</ref>
 
== ผู้ได้รับราชทินนามรายนาม (สมเด็จ) "พระพุฒาจารย์" ==
{|class="wikitable"
|-
| align = "center" |11 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว จนฺทสิริ)]] || [[วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] ||
|-
| align = "center" |12 || [[พระพุฒาจารย์ (มา อินฺทสโร)]] || [[วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] ||
|-
| align = "center" |13 || [[สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (จ่าย ปุณฺณทตฺโต)]] || [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] ||
|-
| align = "center" |14 || [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (แพ ติสฺสเทโว)]] || [[วัดสุทัศน์สุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] ||
|-
| align = "center" |15 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร)]] || [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] ||
| align = "center" |16 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร)]] || [[วัดอนงคารามวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] ||
|-
| align = "center" |17 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน)]] || [[วัดสุทัศนเทพวรารามนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] ||
|-
| align = "center" |18 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน ฐิตญาโณ)]] || [[วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] ||
|-
| align = "center" |19 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)]] || [[วัดสุทัศนเทพวรารามนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] ||
|-
| align = "center" |20 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]] || [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] ||
32,569

การแก้ไข