ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สมเด็จพระพุฒาจารย์''' เป็นราชทินนามของพระ[[เถระ]]รูปหนึ่งที่มี[[สมณศักดิ์]]เป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]] ในสมัยหลังได้พระราชทานเฉพาะแก่พระเถระฝ่าย[[มหานิกาย]] ปัจจุบันยังไม่มีผู้ไดัรับคือ [[พระราชทานสมณศักดิ์นี้พรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)]] [[วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร]]
 
== ปัจจุบัน ==
# '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]]''' อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
# '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]]''' อดีตประธานคณะ[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีต[[เจ้าอาวาส]][[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]]
# '''[[พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)]]''' [[เจ้าคณะใหญ่]]หนตะวันออก เจ้าอาวาส[[วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม