ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระวันรัต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{พุทธศาสนา}}
'''สมเด็จพระวันรัต''' (อ่านว่า วันนะรัด) แปลว่า ''ผู้ยินดีในการอยู่ป่า ผู้รักการอยู่ป่า'' เดิมใช้คำว่า '''พนรัตน์''' และ '''วันรัตน์''' ซึ่งแปลว่า ''ป่าแก้ว'' ปัจจุบันเป็น[[ราชทินนาม]][[สมเด็จพระราชาคณะ]]รูปหนึ่งในฝ่าย[[ธรรมยุติกนิกาย]]
 
'''วันรัตน์''' เป็นนามที่ได้มาจาก[[ลังกา]] สันนิษฐานตามคำแปลว่าคงเป็น[[สังฆนายก]]ฝ่าย[[อรัญวาสี]] คู่กับ[[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์]]ซึ่งเป็นสังฆนายกฝ่าย[[คามวาสี]] นามนี้มีปรากฏครั้งแรกในหนังสือ[[พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ]] ปรากฏนามนี้ครั้งแรกในสมัยรัชสมัย[[สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ]] ว่าพระพนรัตน์ป่าแก้วให้ฤกษ์แก่[[พระศรีศิลป์ (พระราชโอรสในสมเด็จพระไชยราชาธิราช)|พระศรีสิน]]ในการก่อกบฏ<ref name="พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ">''พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ'', พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น, นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2553.</ref> ที่มีชื่อเสียงปรากฏเด่นชัด อีกรูปหนึ่งคือ [[สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพนรัตน์ป่าแก้ว]] ซึ่งได้เข้าไปถวายพระพร[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]ขอพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าราชการที่ตามเสด็จไม่ทันในครั้งทำ[[สงครามยุทธหัตถี]]<ref name="พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ"/>
 
'''สมเด็จพระวันรัต''' ในปัจจุบันใช้เป็น[[ราชทินนาม]][[สมเด็จพระราชาคณะ]] ในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหาเถระผู้จะได้รับพระราชทานนามนี้จะต้องมีความสำคัญมากในด้านภูมิธรรม โดยเฉพาะความป็นผู้ยินดีในการปฏิบัติ[[กรรมฐาน]] ยินดีในการ[[ปลีกวิเวก]]
 
== รายนามสมเด็จพระวันรัตสมัยรัตนโกสินทร์ ==
| 2 || [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)|สมเด็จพระพนรัตน (สุก)]] || [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] || ?
|-
| 3 || [[สมเด็จพระพนรัตน (แก้ว)]] || [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]] || พ.ศ. 2337
|-
| 4 || [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)|สมเด็จพระพนรัตน (มี)]] || วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร || ?
| 6 || [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)|สมเด็จพระพนรัตน (ด่อน)]] || วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร || พ.ศ. 2363
|-
| 7 || [[สมเด็จพระพนรัตน (ทองดี)]] || [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]] || ?
|-
| 8 || [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)|สมเด็จพระพนรัตน (นาค)]]|| [[วัดราชบุรณราชวรวิหาร]] || พ.ศ. 2373
| 17 || [[สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)]] || วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร || พ.ศ. 2482
|-
| 18 || [[สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺทตฺโตสฺสทตฺโต)]] || วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร || พ.ศ. 2488
|-
| 19 || [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)|สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ)]] || วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร || พ.ศ. 2490