ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเป็นเจ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{hatnote|สำหรับความหมายอื่น ดู [[พระเจ้า]]}}
[[ไฟล์:YHWH.svg|right|thumb|พระนาม[[พระยาห์เวห์]]ใน[[ภาษาฮีบรู]]]]
'''พระเจ้า''' หรือ '''พระเป็นเจ้า'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 4, 2548, หน้า 41</ref> ({{lang-en|God}}) หมายถึง [[เทวดา]]ผู้เป็นใหญ่<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''[[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554]] เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'', กรุงเทพพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 811</ref> ถือเป็น[[เทวดา]]เพียงพระองค์เดียวตามความเชื่อแบบ[[เอกเทวนิยม]] หรือเป็นเทวดาผู้[[เอกนิยม|เป็นสารัตถะเดียวของเอกภพ]]ตามความเชื่อแบบ[[พหุเทวนิยม]]<ref name=Swinburne>[[Richard Swinburne|Swinburne, R.G.]] "God" in [[Ted Honderich|Honderich, Ted]]. (ed)''The Oxford Companion to Philosophy'', [[Oxford University Press]], 1995.</ref> พระเจ้าพระเป็นเจ้าถือว่าเป็นผู้อยู่[[เหนือธรรมชาติ]] [[พระผู้สร้าง]]และปกครอง[[เอกภพ]] นัก[[เทววิทยา]]ได้อธิบาย[[คุณลักษณะของพระเจ้าพระเป็นเจ้า]]ไว้ต่าง ๆ กันตามแต่[[มโนทัศน์เกี่ยวกับพระเจ้าพระเป็นเจ้า]]ของบุคคลนั้น โดยทั่วไปถือว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าทรงเป็น[[สัพพัญญู]] ทรงอำนาจไร้ขีดจำกัด ทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่ง ทรงพระเมตตา เป็นภาวะเชิงเดียวที่ไม่แบ่งแยก ทรงสถิตอยู่ชั่วนิรันดร์ และเอกภพไม่อาจอยู่ได้โดยปราศจากพระองค์
 
นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าทรงมีสภาพเป็น[[บุคคล]] เป็น[[วิญญาณ]] เป็นต้นกำเนิดของพันธะทาง[[ศีลธรรม]]ทั้งปวง เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะรับรู้ได้<ref name=Swinburne/> นักเทววิทยาใน[[ศาสนายูดาห์]] [[ศาสนาคริสต์]] และ[[ศาสนาอิสลาม]]สนับสนุนทรรศนะนี้เช่นนี้ ส่วนนัก[[ปรัชญา]]ใน[[สมัยกลาง]]และ[[สมัยใหม่]]ยังคงให้เหตุผลสนับสนุนและคัดค้านกันอยู่ว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้ามีจริงหรือไม่<ref name=Platinga>[[Alvin Plantinga|Platinga, Alvin]]. "God, Arguments for the Existence of," ''Routledge Encyclopedia of Philosophy'', Routledge, 2000.</ref>
 
พระเจ้าพระเป็นเจ้ามีหลายพระนามแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมที่นับถือว่าจะมองพระองค์เป็นใครและมีแง่มุมต่าง ๆ อย่างไร เช่น [[คัมภีร์ฮีบรู]]และ[[คัมภีร์ไบเบิล]]ภาค[[พันธสัญญาเดิม]]ระบุว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้ามีพระนามว่า "[[พระยาห์เวห์]]" หรือ "เราเป็น"<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Exod/3#14 อพยพ 3:14], พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับมาตรฐาน</ref> แต่ในศาสนายูดาห์มักหลีกเลี่ยงการออกพระนามศักดิ์สิทธิ์นี้ แล้วออกพระนามว่า "เอโลฮิม" หรือ "อะโดนาย" ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า" แทน ในศาสนาอิสลามมีพระนามพระเจ้าพระเป็นเจ้าถึง 99 พระนาม พระนามที่ใช้มากที่สุดคือ "[[อัลลอฮ์]]"
 
== ในศาสนาต่าง ๆ ==
130,983

การแก้ไข