ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาร์โบไฮเดรต"

# '''โพลีแซคคาไรด์''' (polysaccharides) ได้แก่ starch , glycogen , cellulose
 
นอน
=== น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ===
{{บทความหลัก|น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว}}
น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็นโครงสร้างพื้นฐานของคาร์โบไฮเดรต เป็นคีโตนหรืออัลดีไฮด์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลเกาะอยู่หลายกลุ่ม แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ 1.[[น้ำตาลอัลโดส]] มี[[หมู่อัลดีไฮด์]] เช่นน้ำตาล[[กลูโคส]] 2.[[น้ำตาลคีโตส]] มี[[หมู่คีโตน]] เช่นน้ำตาล[[ฟรุกโตส]]
 
=== น้ำตาลโมเลกุลคู่ ===
ผู้ใช้นิรนาม