ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

 
== ผู้ได้รับราชทินนาม "พระพุฒาจารย์" ==
# '''พระพุฒาจารย์''' วัดบางว้าน้อย (วัดอมรินทราราม) จ.พระนคร (องค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
 
*# '''พระพุฒาจารย์ (อยู่)''' วัดบางว้าน้อยใหญ่ (วัดอมรินทรารามระฆังโฆสิตาราม) จ.พระนคร (องค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์)ธนบุรี
*# '''พระพุฒาจารย์ (อยู่เป้า)''' วัดบางว้าใหญ่ยี่เรือใต้ (วัดระฆังโฆสิตาอินทาราม) จ.ธนบุรี ต่อมาขึ้นเป็น '''สมเด็จพระพุฒาจารย์''' โปรดให้ไปอยู่ วัดธรรมาวาส จ.พระนครศรีอยุธยา
*# '''พระพุฒาจารย์ (เป้าสน)''' วัดบางยี่เรือใต้ (วัดอินทาราม)เกษอาวาสวรวิหาร จ.ธนบุรีพระนคร ต่อมาขึ้นเป็น '''สมเด็จพระพุฒาจารย์''' โปรดให้ไปอยู่ วัดธรรมาวาส จ.พระนครศรีอยุธยา
# '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)]]''' อดีตเจ้าอาวาส[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]]
* '''พระพุฒาจารย์ (สน)''' วัดเกษอาวาสวรวิหาร จ.พระนคร ต่อมาขึ้นเป็น '''สมเด็จพระพุฒาจารย์'''
*# '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสีพุก)]]''' อดีตเจ้าอาวาส[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]]ศาลาปูน จ.พระนครศรีอยุธยา
*# '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุกศรี อโนมสิริ)]]''' วัดศาลาปูนปทุมคงคา จ.พระนครศรีอยุธยา
*# '''[[หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรีทัด อโนมสิริเสนีวงศ์)]]''' อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา จ.พระนครระฆังโฆษิตาราม
*# '''[[หม่อมเจ้าพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร]] ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์)]]''' อดีตเจ้าอาวาสรูปแรกของ[[วัดระฆังโฆษิตารามราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
# '''[[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ)]]''' วัดบพิตรภิมุข จ.พระนคร
* '''[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร]] ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์''' เจ้าอาวาสรูปแรกของ[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
*# '''[[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ฤทธิ์เขียว ธมฺมสิริจนฺทสิริ)]]''' วัดบพิตรภิมุขราชาธิวาส จ.พระนคร
*# '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียวมา จนฺทสิริอินฺทสโร)]]''' วัดจักรวรรดิราชาธิวาสวาส จ.พระนคร
*# '''[[สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (มาจ่าย อินฺทสโรปุณฺณทตฺโต)]]''' วัดจักรวรรดิราชาวาสเบญจมบพิตร จ.พระนคร
*# '''[[สมเด็จพระวันรัตอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จ่ายแพ ปุณฺณทตฺโตติสฺสเทโว)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (จ่ายแพ ปุณฺณทตฺโตติสฺสเทโว)]]''' วัดเบญจมบพิตรสุทัศน์เทพวราราม จ.พระนคร
*# '''[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (แพเข้ม ติสฺสเทโวธมฺมสโร)]]''' วัดสุทัศน์เทพวรารามพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
*# '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้มนวม ธมฺมสโรพุทฺธสโร)]]''' วัดพระเชตุพนฯอนงคาราม จ.พระนคร
*# '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวมโสม พุทฺธสโรฉนฺโน)]]''' วัดอนงคารามสุทัศนเทพวราราม จ.พระนคร
*# '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสมวน ฉนฺโนฐิตญาโณ)]]''' อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดสุทัศนเทพวราราม จ.พระนครอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร]]
*# '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วนเสงี่ยม ฐิตญาโณจนฺทสิริ)]]''' อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร]]สุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
*# '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยมอาจ จนฺทสิริอาสโภ)]]''' อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
*# '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจเกี่ยว อาสโภอุปเสโณ)]]''' อดีตประธานคณะ[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีต[[เจ้าอาวาส]][[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สระเกศราชวรมหาวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]]''' อดีตประธานคณะ[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีต[[เจ้าอาวาส]][[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]]
 
== อ้างอิง ==