ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

 
'''ไวโอลิน 1'''
# นางสาวผ่องพรรณ อังคสุภณ อายุ 22 ปี กำลังศึกษาที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาวสรีวันท์ วาทะวัฒนะ อายุ 20 ปี กำลังศึกษาที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายกมล บูรกุล อายุ 21 ปี กำลังศึกษาที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาววิศนี วงศ์วิรุฬห์ อายุ 16 ปี กำลังศึกษาที่ โรงเรียนสตรีวิทยา
 
'''ไวโอลิน 2'''
# นางสาวกมลมาศ เจริญสุข อายุ 19 ปี กำลังศึกษาที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาวปุญญวาสน์ มโนมัยพิบูลย์ อายุ 17 ปี กำลังศึกษาที่ [[โรงเรียนราชินี]]
# นายสุภัทร จันทวีระ อายุ 21 ปี กำลังศึกษาที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาวสารินท์ อภิศักดิ์ศิริกุล อายุ 19 ปี กำลังศึกษาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
'''วิโอลา'''
# นายจักรกฤษ เจริญสุข อายุ 22 ปี กำลังศึกษาที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม อายุ 18 ปี กำลังศึกษาที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ]]
# นายรมย์ รักปถพีสุวรรณ อายุ 21 ปี กำลังศึกษาที่ คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
# นายสุวิจักขณ์ โชติกูล อายุ 18 ปี กำลังศึกษาที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
'''เชลโล'''
# นางสาวสรมรรถยา วาทะวัฒนะ อายุ 17 ปี กำลังศึกษาที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาวตปาลิน เจริญสุข อายุ 18 ปี กำลังศึกษาที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายพงษพัฒน์ อังคสุภณ อายุ 19 ปี กำลังศึกษาที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
'''ดับเบิ้ลเบส'''
# นายวัชรพงษ์ สุภัทรชัยวงศ์ อายุ 20 ปี กำลังศึกษาที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม