ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุ่งหญ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: ทุ่งหญ้า (grassland) จัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศแบบหนึ่ง ทุ่งหญ้าประกอ...)
ป้ายระบุ: เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
 
'''ทุ่งหญ้า''' ({{lang-en|grassland}}) เป็นพื้นที่ซึ่ง[[พืชพรรณ]]ส่วนใหญ่เป็น[[หญ้า]] (Poaceae) แต่ยังพบพืชวงศ์กก (Cyperaceae และ Juncaceae) ได้ ทุ่งหญิงเกิดตามธรรมชาติในทุกทวีป ยกเว้น[[ทวีปแอนตาร์กติกา]] ทุ่งหญ้าพบในภูมินิเวศ (ecoregion) ส่วนใหญ่ของโลก ตัวอย่างเช่น มีการจำแนกห้าภูมินิเวศบนดินทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น [[สะวันนา]]และชีวนิเวศทุ่งไม้พุ่ม (shrubland) เป็นห้าประเภท ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดเขตชีวภาพของโลก
ทุ่งหญ้า (grassland) จัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศแบบหนึ่ง ทุ่งหญ้าประกอบไปด้วยพืชและสัตว์ ซึ่งต่างก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การศึกษาเรื่องของทุ่งหญ้าจึงจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานทาง
นิเวศวิทยา การจัดการทุ่งหญ้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะมุ่งจัดการเฉพาะพืชหรือสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว
ย่อมไม่ได้ จำเป็นต้องจัดการและเห็นความสำคัญของทุกอย่างพร้อมกันไป เนื่องจากปจั จัยแต่
ละอย่างในสังคมต่างเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ย่อมจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบนิเวศ ย่อมจะมีผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ใน
ระบบนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการทุ่งหญ้าจึงต้องยึดหลักการจัดการอย่างเป็นระบบ
 
อย่างไรก็ตามปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าป่าไม้ถูกทำลายจนหมดสภาพป่า ที่ดินที่ถูก
บุกรุกบางแห่งถูกละทิ้งภายหลังการทำกสิกรรมไม่ได้ผล ป่าที่เสื่อมโทรมหรือป่า secondary
growth รวมทัง้ ป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกชาวเขาทำลาย ทุ่งหญ้า (savanna) ที่กระจายอยู่ตามภาค
ต่าง ๆ ของประเทศ ตลอดจนพื้นที่ที่ไม่เหมาะที่จะใช้ในการเพาะปลูกอื่น ๆ พื้นที่ดังกล่าว
เหล่านี้ย่อมใช้เป็นทุ่งหญ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว์ได้ หากได้มีการปรับปรุงจัดการและส่งเสริมกัน
อย่างจริงจัง ก็จะมีปริมาณพืชอาหารสัตว์และพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพมิ่ ขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถเพมิ่ จำนวนสัตว์เลี้ยงมากขึ้นตามปริมาณพืชอาหารสัตว์ที่
เพมิ่ ขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการเพมิ่ รายได้ให้ประชาชนมากขึ้นด้วย ประโยชน์จึงตกอยู่กับประชาชน
ที่ยากจนมากกว่าการจัดการแบบทุ่งปศุสัตว์ซึ่งนายทุนในรูปของบริษัท องค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐเท่านั้นที่จะทำได้