ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* SS = สาขา[[วิทยาศาสตร์การกีฬา]]
* CVT = สาขา[[เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก]]
{{กลาง}}
* OP = สาขา[[ทัศนมาตรศาสตร์]]
* HP = สาขา[[การส่งเสริมสุขภาพ]]
* BMS = สาขา[[ชีวเวชศาสตร์]]
{{กลาง}}
* EH = สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
* OHS = สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
* ATM = สาขา[[การแพทย์แผนไทยประยุกต์]]
* HS = สาขา[[วิทยาศาสตร์สุขภาพ]]
* HB = สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
* PH = สาขา[[สาธารณสุข]]
* MTC = [[สภาเทคนิคการแพทย์]]
* PTC = [[สภากายภาพบำบัด]]
{{ล่าง}}
{|class="wikitable"
|-
! rowspan="2" | คณะ || colspan="1115" | หลักสูตร || rowspan="2" | หมายเหตุการรับรองหลักสูตร
|-
! MT !! PT!! RT !! ND !! SS !! CVT !! OP !! HP !! BMS !! EH !! OHS !! ATM !! HS !! HB !! PH
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] || {{อยู่}}||{{อยู่}} || {{อยู่}} || {{อยู่}} || || || || || || || || หลักสูตรได้รับการรับรองจาก[[สภาเทคนิคการแพทย์]]และ[[สภากายภาพบำบัด]]แล้ว|| || || ||MTC<ref name="MT">[http://www.mtcouncil.org/content/475 รายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2555]</ref>, PTC<ref name="PT">[http://202.28.25.184/amsOAfile/GT106UXN.doc ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด]</ref>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน]]|| {{อยู่}} || || || {{อยู่}} || || || || || || || || || หลักสูตรได้รับการรับรองจาก[[สภากายภาพบำบัด]]แล้ว|| || ||PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]|| {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| || || {{อยู่}} || || || || || || || || || || ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นเรศวร]]|| {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| {{อยู่}} || || || {{อยู่}} || {{อยู่}} || || || || || || || หลักสูตรได้รับการรับรองจาก[[สภาเทคนิคการแพทย์]]และ[[สภากายภาพบำบัด]]แล้ว|| ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรศรีนครินทรวิโรฒ]]|| {{อยู่}}|| || {{อยู่}}|| {{อยู่}} || || || || {{อยู่}} || {{อยู่}}|| || || || || || หลักสูตรได้รับการรับรองจาก[[สภาเทคนิคการแพทย์]]และ[[สภากายภาพบำบัด]]แล้ว<ref name="MT"/>||PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบูรพา]]|| {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| || || || || || || {{อยู่}} || || || || หลักสูตรได้รับการรับรองจาก[[สภากายภาพบำบัด]]แล้ว|| || ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพะเยา]]|| {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| || || || || || || {{อยู่}}|| || || || หลักสูตรได้รับการรับรองจาก[[สภาเทคนิคการแพทย์]]และ[[สภากายภาพบำบัด]]แล้ว|| || ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาวลัยลักษณ์]] || {{อยู่}} || {{อยู่}}|| || || || || || || ||{{อยู่}} || {{อยู่}} || หลักสูตรได้รับการรับรองจาก[[สภาเทคนิคการแพทย์]]และ[[สภากายภาพบำบัด]]แล้ว|| || || ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ราชภัฏสวนสุนันทา]] || {{อยู่}}|| || || || {{อยู่}}|| || || || || || || || {{อยู่}} || {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| หลักสูตรได้รับการรับรองจาก[[สภาเทคนิคการแพทย์]]และ[[สภากายภาพบำบัด]]แล้ว<ref name="MT"/><ref name="PT"/> {{อยู่}}||
|}
 
32,569

การแก้ไข