ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชุมทางหาดใหญ่ (ภาพยนตร์)"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ภาพยนตร์ |starring = มิตร ชัยบัญชา <br> ส.อาสนจินดา <br> เพ...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ภาพยนตร์ |starring = มิตร ชัยบัญชา <br> ส.อาสนจินดา <br> เพ...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม